Integrated transport system of the Swiss Confederation

Thesis title: Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace
Author: Oušková, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce „Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace“ se zabývá analýzou integrované dopravy v tomto geograficky středoevropském státě, přičemž se zaměřuje především na největší a nejstarší integrovaný systém ve Švýcarsku, tj. Curyšský kanton. Práce je členěna do dvou základních částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky vztažené k obecné charakteristice veřejné dopravy. Praktická část je orientována především na zhodnocení dopravy a dopravní infrastruktury ve Švýcarsku a dále na analýzu současného stavu integrovaného dopravního systému ve Švýcarsku s konkrétním zaměřením na Curyšský kanton. Nedílnou součástí práce je závěr shrnující základní zjištění, přičemž záměrem je zde rovněž stanovit, jak by se mohl celostátní integrovaný systém v České republice inspirovat právě ve Švýcarsku.
Keywords: doprava; integrovaný dopravní systém; veřejná doprava
Thesis title: Integrated transport system of the Swiss Confederation
Author: Oušková, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis "Integrated Transport System of the Swiss Confederation" deals with the analysis of integrated transport in this geographically Central European state, focusing mainly on the largest and oldest integrated system in Switzerland, the canton of Zurich. The work is divided into two basic parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes the basic knowledge related to the general characteristics of public transport. The practical part is focused mainly on the evaluation of transport and transport infrastructure in Switzerland and on the analysis of the current state of the integrated transport system in Switzerland with a specific focus on the canton of Zurich. An integral part of the work is a conclusion summarizing the basic findings, and the intention is also to determine how the national integrated system in the Czech Republic could be inspired in Switzerland.
Keywords: public transport; integrated transport system; transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2019
Date of submission: 15. 5. 2020
Date of defense: 11. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71842/podrobnosti

Files for download

    Last update: