Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace

Název práce: Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace
Autor(ka) práce: Oušková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace“ se zabývá analýzou integrované dopravy v tomto geograficky středoevropském státě, přičemž se zaměřuje především na největší a nejstarší integrovaný systém ve Švýcarsku, tj. Curyšský kanton. Práce je členěna do dvou základních částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky vztažené k obecné charakteristice veřejné dopravy. Praktická část je orientována především na zhodnocení dopravy a dopravní infrastruktury ve Švýcarsku a dále na analýzu současného stavu integrovaného dopravního systému ve Švýcarsku s konkrétním zaměřením na Curyšský kanton. Nedílnou součástí práce je závěr shrnující základní zjištění, přičemž záměrem je zde rovněž stanovit, jak by se mohl celostátní integrovaný systém v České republice inspirovat právě ve Švýcarsku.
Klíčová slova: doprava; integrovaný dopravní systém; veřejná doprava
Název práce: Integrated transport system of the Swiss Confederation
Autor(ka) práce: Oušková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Integrated Transport System of the Swiss Confederation" deals with the analysis of integrated transport in this geographically Central European state, focusing mainly on the largest and oldest integrated system in Switzerland, the canton of Zurich. The work is divided into two basic parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes the basic knowledge related to the general characteristics of public transport. The practical part is focused mainly on the evaluation of transport and transport infrastructure in Switzerland and on the analysis of the current state of the integrated transport system in Switzerland with a specific focus on the canton of Zurich. An integral part of the work is a conclusion summarizing the basic findings, and the intention is also to determine how the national integrated system in the Czech Republic could be inspired in Switzerland.
Klíčová slova: public transport; integrated transport system; transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2019
Datum podání práce: 15. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71842/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: