Specificities of suitable ERP system for law firms

Thesis title: Specificities of suitable ERP system for law firms
Author: Holý, Prokop
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to provide thorough list of functionalities that would be included in ERP system that would provide increase in efficiency in operations of law firms in the Czech Republic. In order to successfully reach the goal of this thesis, general process analysis in hosting law firm was performed, which helped to identify what would be subject of usage before possible implementation of ERP system for attorneys. As the objective of this thesis is to present “optimal” ERP systems for law firms in general, gathered knowledge was confirmed by field questionnaire which helped to shape the needs of firms in general. Also, market analysis of currently offered software was executed for final confirmation of identified processes and additionally provide overview of current possibilities on both ERP and PSA products on the market. Notably, certain own initiative is expected from readers of this thesis if being law firm that intends to implement such ERP system as data statistics or concrete types of waste (defined by Lean) need to be identified in order to successfully implement the system with other benefits than digitization or digitalization. First part of the thesis is dedicated to underlying definitions of phenomenon, description of ERP evolvement and listing of regulatory and normative requirements for the system. Second part defines framework of the practical part, such as used modeling methodology, objectives of digitalization and current trends in IT. Lastly, key processes in law firm are identified, after which alignment of identified processes and processes in other law firms was done by field questionnaire. After the comparison market analysis was performed and RFP for optimal ERP solution was created.
Keywords: ERP; information system; digitalization; process analysis; cloud; security; lean; law; PSA; RFP; UML; law firm; GDPR
Thesis title: Specifika vhodného ERP systému pro advokátní kanceláře
Author: Holý, Prokop
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout podrobný seznam funkcionalit, které by byly zahrnuty do systému ERP, zajišťující zvýšení efektivity v činnostech advokátních kanceláří v České republice. Za účelem dosažení cíle této práce byla provedena obecná procesní analýza v hostující právnické firmě, která pomohla identifikovat, co bude předmětem použití před možnou implementací ERP systému pro advokáty. Cílem této práce je představit „optimální“ ERP systém pro právnické firmy obecně. Získané znalosti byly potvrzeny dotazníkem, který pomohl utvářet obecné potřeby firem. Rovněž byla provedena tržní analýza aktuálně nabízeného softwaru pro závěrečné potvrzení identifikovaných procesů a dodatečný přehled současných možností produktů ERP a PSA na trhu. Především od čtenáře této práce je očekávána určitá vlastní iniciativa, pokud se jedná o právnickou firmu, která hodlá implementovat takový ERP systém, protože je třeba identifikovat datové statistiky nebo konkrétní druhy odpadů (definované Leanem), aby byl systém úspěšně implementován. První část práce je věnována základním definicím jevů, popisu vývoje ERP a výčet regulativních a normativních požadavků na systém. Druhá sekce definuje rámec praktické části, jako je použitá metodika modelování, cíle digitalizace a současné trendy v IT. V neposlední řadě jsou identifikovány klíčové procesy v advokátní kanceláři, poté bylo provedeno sladění identifikovaných procesů a procesů v jiných advokátních kancelářích pomocí dotazníku. Po porovnání byla provedena analýza trhu a byl vytvořen RFP pro ,,optimální“ ERP řešení.
Keywords: digitalizace; informační systém; procesní analýza; RFP; cloud; bezpečnost; UML; ERP; lean; advokátní kancelář; GDPR; PSA; zákon

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2019
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 7. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71123/podrobnosti

Files for download

    Last update: