Utilization and impact on short-term Airbnb rentals in selected locations

Thesis title: Využití a dopad krátkodobých pronájmů Airbnb ve vybraných lokalitách
Author: Müller, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Zezula, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá součástí sdílené ekonomiky založené na využívání krátkodobých pronájmů formou Airbnb. Zaměřuje se jak na obecnou charakteristiku této služby, tak také na popis některých jejích specifik. Zvláštní pozornost je přitom věnována některým podmínkám, které tuto službu bezprostředně ovlivňují, a činitelům, kterými tato služba působí na své okolí. Tomu odpovídají rovněž stanovené cíle a výstupy praktické části. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy výzkumného šetření popsat, jaké je konkrétní využití krátkodobých pronájmů Airbnb ve vybraných lokalitách České republiky, identifikovat vliv těchto pronájmů na rezidentní bydlení a komunitní život a provést komparaci daného stavu se zahraničím.
Keywords: sdílená ekonomika; Airbnb; krátkodobé pronájmy; využití krátkodobých pronájmů Airbnb; dopad krátkodobých pronájmů Airbnb; místní komunita
Thesis title: Utilization and impact on short-term Airbnb rentals in selected locations
Author: Müller, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Zezula, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the part of the shared economy based on the use of short-term rentals in the form of Airbnb. It focuses on the general characteristics of this service as well as on the description of some of its specifics. Particular attention is paid to some of the conditions that directly affect this service and to the factors by which this service affects its surroundings. The goals and outputs of the practical part also correspond to this. The main aim of this bachelor thesis is to describe the specific use of short-term Airbnb rentals in selected localities of the Czech Republic, to identify the impact of these rentals on residential housing and community life and to compare the situation with abroad.
Keywords: sharing economy; Airbnb; short-term rentals; use of short-term Airbnb rentals; impact of short term Airbnb rentals; local community

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 6. 2019
Date of submission: 23. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70032/podrobnosti

Files for download

    Last update: