Využití a dopad krátkodobých pronájmů Airbnb ve vybraných lokalitách

Název práce: Využití a dopad krátkodobých pronájmů Airbnb ve vybraných lokalitách
Autor(ka) práce: Müller, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá součástí sdílené ekonomiky založené na využívání krátkodobých pronájmů formou Airbnb. Zaměřuje se jak na obecnou charakteristiku této služby, tak také na popis některých jejích specifik. Zvláštní pozornost je přitom věnována některým podmínkám, které tuto službu bezprostředně ovlivňují, a činitelům, kterými tato služba působí na své okolí. Tomu odpovídají rovněž stanovené cíle a výstupy praktické části. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy výzkumného šetření popsat, jaké je konkrétní využití krátkodobých pronájmů Airbnb ve vybraných lokalitách České republiky, identifikovat vliv těchto pronájmů na rezidentní bydlení a komunitní život a provést komparaci daného stavu se zahraničím.
Klíčová slova: sdílená ekonomika; Airbnb; krátkodobé pronájmy; využití krátkodobých pronájmů Airbnb; dopad krátkodobých pronájmů Airbnb; místní komunita
Název práce: Utilization and impact on short-term Airbnb rentals in selected locations
Autor(ka) práce: Müller, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the part of the shared economy based on the use of short-term rentals in the form of Airbnb. It focuses on the general characteristics of this service as well as on the description of some of its specifics. Particular attention is paid to some of the conditions that directly affect this service and to the factors by which this service affects its surroundings. The goals and outputs of the practical part also correspond to this. The main aim of this bachelor thesis is to describe the specific use of short-term Airbnb rentals in selected localities of the Czech Republic, to identify the impact of these rentals on residential housing and community life and to compare the situation with abroad.
Klíčová slova: sharing economy; Airbnb; short-term rentals; use of short-term Airbnb rentals; impact of short term Airbnb rentals; local community

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2019
Datum podání práce: 23. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: