Quasi-experiment: the impact of scandals on the ethical decision-making of IT workers

Thesis title: Kvazi-experiment: vliv skandálů na etické rozhodování IT pracovníků
Author: Král, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce přijímá výzvu autorů McNamara a spol., kteří ve své studii vyslovili hypotézu o možném vlivu nechvalně známých kauz na etické rozhodování IT pracovníků. Cílem diplomové práce tedy byla realizace výzkumu za účelem potvrzení či zamítnutí této hypotézy. Provedený kvazi-experiment je funkční replikací zmíněné studie, využívá metodu vinět a je teoreticky založený na Schwartzově integrovaném modelu etického rozhodování. Statistická analýza získaných dat objevila signifikantní nález u jedné z vinět, který v daném případě potvrdil významný vliv skandálů na vzorku populace převážně pracujících studentů informatiky. Tento objev však nestačí na to, aby bylo možné hovořit o vlivu skandálů na etické rozhodování v obecné rovině, zejména proto, že u IT odborníků žádná z vinět významný vliv neprokázala.
Keywords: etické rozhodování IT pracovníků; skandály; vliv skandálů na etické rozhodování; Schwartzův integrovaný model; kvazi-experiment; metoda vinět
Thesis title: Quasi-experiment: the impact of scandals on the ethical decision-making of IT workers
Author: Král, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis accepts the challenge of the authors McNamara et al., who in their study hypothesised the possible influence of infamous scandals on the ethical decision-making of IT workers. Thus, the aim of the diploma thesis was to conduct a research in order to confirm or reject the hypothesis. The conducted quasi-experiment is an operational replication of the mentioned study, it uses the vignette method and it is theoretically based on Schwartz's integrated model of ethical decision-making. Statistical analysis of the obtained data revealed a significant finding in one of the vignettes, which in this case confirmed the significant impact of scandals on a sample of the population of computer science students with working experience. However, this discovery is not enough to talk about the impact of scandals on ethical decision-making in general, especially since none of the vignettes have shown significant influence among IT professionals.
Keywords: ethical decision-making of IT workers; scandals; impact of scandals on ethical decision-making; Schwartz's integrated model; quasi-experiment; vignette method

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2020
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 8. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72612/podrobnosti

Files for download

    Last update: