Software product vision creation

Thesis title: Tvorba vize softwarových produktů
Author: Vejmělek, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Basl, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá vizí softwarových produktů a procesem její tvorby. Cílem práce bylo zjistit, jak je postupováno při tvorbě produktové vize. Pro naplnění cíle byla provedena literární rešerše pomocí metody SLR. Pro potvrzení naléhavosti zkoumané oblasti bylo provedeno dotazníkové šetření, které potvrdilo, že problematika tvorby produktové vize je relevantní. Na základě výsledků rešerše a dotazníkového šetření byla provedena vícečetná holistická případová studie s cílem zjistit, jak je postupováno při tvorbě vize v praxi. Výstupem této práce jsou dva procesy tvorby produktové vize uplatňované v různých kontextech.
Keywords: produktová vize; produktový management; software; případová studie; tvorba vize
Thesis title: Software product vision creation
Author: Vejmělek, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Basl, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This work examines the vision of software products and the process of its creation. The aim of the work was to find out how to proceed in creating a product vision. To fulfill the goal, a literature review was performed using the SLR method. To confirm the urgency of the examined area, a questionnaire survey was conducted, which confirmed that the issue of creating a product vision is relevant. Based on the results of the review and the questionnaire survey, a holistic multiple case study was conducted in order to find out how the vision is created in practice. The output of this work are two processes of creating a product vision applied in different contexts.
Keywords: case study; product management; product vision; vision creation; software

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71098/podrobnosti

Files for download

    Last update: