Quality and maintainability of automation tests in Selenium

Thesis title: Kvalita a udržitelnost automatizovaných testů v nástroji Selenium
Author: Žabka, Michael
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou a udržitelností automatizovaných skriptů v nástroji Selenium. Selenium, konkrétněji Selenium WebDriver je nástroj pro automatizaci testů uživatelského rozhraní. V této práci je nejdříve představena oblast automatizovaného testovaní, tedy jeho definice, ekonomický rámec automatizace testování, cíle, výhody a nevýhody, druhy testů, vybrané nejlepší praktiky a v neposlední řadě druhy nástrojů pro automatizaci testů. V další části práce je představen návrh řešení pro zlepšení udržitelnost automatizovaných testů v nástroji Selenium. Návrh je rozdělen na tři oblasti, jejichž výběr je posléze odůvodněn. Každé oblasti je poté věnovaná samostatná podkapitola. V poslední části práce je výsledek návrhu řešení aplikován na testovací skripty v ukázkovém Selenium WebDriver frameworku integrovaným s technologiemi TestNG a Maven. Poslední část nejdříve popisuje technologie použité v rámci použitého frameworku. Poté je představena struktura ukázkového frameworku a následně jsou popsány testovací případy a skripty, na kterých jsou demonstrovány zásady vyplývající z návrhu řešení. Ukázkový Selenium framework včetně testovacích skriptů je volně dostupný na webové službě GitHub.
Keywords: Udržitelnost testovacích skriptů; Testování uživatelského rozhraní; Automatizované testování; Webové aplikace; Udržitelnost automatizovaných testů
Thesis title: Quality and maintainability of automation tests in Selenium
Author: Žabka, Michael
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is quality and maintainability of automation scripts in test automation tool Selelenium. Selenium and more specifically Selenium WebDriver is a tool for graphical user interface automation testing. The first part of this thesis explains the subject of automation testing by definig what test automation is, what are it’s goals, the advantages and disadvantages of automation testing, types of automation tests, best practices and types of test automation tools. The second part details the approach to increase the maintainability of automation scripts. This part begins by explaining three key areas, which are then substantiated and given a separate detailed chapter. The final part of thesis contains the demonstration of principles stated in key areas on an exemplary Selenium WebDriver framework featuring TestNG and Maven technologies. The last part begins by detailing each of the technologies used in exemplary framework following by description of framework structure. Lastly test cases and test scripts are presented as the product of application of principles described in second part of this thesis. Exemplary Selenium WebDriver framework with test scripts included is available on GitHub.
Keywords: Automation testing; Test scripts maintainability; Test automation maintainability; User interface testing; Web applications

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 4. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 24. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69542/podrobnosti

Files for download

    Last update: