Kvalita a udržitelnost automatizovaných testů v nástroji Selenium

Název práce: Kvalita a udržitelnost automatizovaných testů v nástroji Selenium
Autor(ka) práce: Žabka, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou a udržitelností automatizovaných skriptů v nástroji Selenium. Selenium, konkrétněji Selenium WebDriver je nástroj pro automatizaci testů uživatelského rozhraní. V této práci je nejdříve představena oblast automatizovaného testovaní, tedy jeho definice, ekonomický rámec automatizace testování, cíle, výhody a nevýhody, druhy testů, vybrané nejlepší praktiky a v neposlední řadě druhy nástrojů pro automatizaci testů. V další části práce je představen návrh řešení pro zlepšení udržitelnost automatizovaných testů v nástroji Selenium. Návrh je rozdělen na tři oblasti, jejichž výběr je posléze odůvodněn. Každé oblasti je poté věnovaná samostatná podkapitola. V poslední části práce je výsledek návrhu řešení aplikován na testovací skripty v ukázkovém Selenium WebDriver frameworku integrovaným s technologiemi TestNG a Maven. Poslední část nejdříve popisuje technologie použité v rámci použitého frameworku. Poté je představena struktura ukázkového frameworku a následně jsou popsány testovací případy a skripty, na kterých jsou demonstrovány zásady vyplývající z návrhu řešení. Ukázkový Selenium framework včetně testovacích skriptů je volně dostupný na webové službě GitHub.
Klíčová slova: Udržitelnost testovacích skriptů; Testování uživatelského rozhraní; Automatizované testování; Webové aplikace; Udržitelnost automatizovaných testů
Název práce: Quality and maintainability of automation tests in Selenium
Autor(ka) práce: Žabka, Michael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is quality and maintainability of automation scripts in test automation tool Selelenium. Selenium and more specifically Selenium WebDriver is a tool for graphical user interface automation testing. The first part of this thesis explains the subject of automation testing by definig what test automation is, what are it’s goals, the advantages and disadvantages of automation testing, types of automation tests, best practices and types of test automation tools. The second part details the approach to increase the maintainability of automation scripts. This part begins by explaining three key areas, which are then substantiated and given a separate detailed chapter. The final part of thesis contains the demonstration of principles stated in key areas on an exemplary Selenium WebDriver framework featuring TestNG and Maven technologies. The last part begins by detailing each of the technologies used in exemplary framework following by description of framework structure. Lastly test cases and test scripts are presented as the product of application of principles described in second part of this thesis. Exemplary Selenium WebDriver framework with test scripts included is available on GitHub.
Klíčová slova: Automation testing; Test scripts maintainability; Test automation maintainability; User interface testing; Web applications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 24. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: