Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)

Thesis title: Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Author: Tatoušková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
The thesis's initiative was to evaluate gender inequality and discrimination of women in multicultural reality, whether in terms of salary, social status, or internal hierarchy of professions, along with the existence of a “glass ceiling.” The main aim was to propose measures leading to reduction and preferably closing the gender gap and discrimination of women in the managerial environment and public sector. To achieve my objectives, I used a comparison of the current situation in the Czech Republic and Sweden, where gender equality is actively promoted. This research contributes to the already existing literature on the topic of women discrimination and gender issues in the workplace extended by cultural perception of woman in society (according to Hofstede’s dimensions) and could be the starting point for further studies.
Keywords: political empowerment ; token women; Nordic approach; women in decision-making; glass ceiling ; global gender gap; stereotypes; women discrimination
Thesis title: Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Author: Tatoušková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Iniciativou této práce bylo zhodnotit genderovou nerovnost a diskriminaci žen v multikulturní realitě, jak z hlediska platu, tak sociálního postavení a vnitřní hierarchie profesí. Další zkoumání se týkalo existence „skleněného stropu“, který pro ženy představuje pomyslnou bariéru růstu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zmenšení či úplnému odstranění genderové mezery a diskriminaci žen v manažerském prostředí a polickém sektoru. K dosažení vytyčených cílů autorka použila srovnání současné situace v České republice a Švédsku, kde je rovnost žen a mužů aktivně podporována. Tato bakalářská práce přispívá již k existující literatuře na téma diskriminace žen v pracovním prostředí rozšířenou o kulturní vnímání žen ve společnosti dle dimenzí Geerta Hofsteda.
Keywords: tokeny; skandinávský model; diskriminace žen; genderová mezera ; stereotypy; ženy v politice; ženy ve výkonných mocích; skleněný strop

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 6. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 27. 8. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70112/podrobnosti

Files for download

    Last update: