Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)

Název práce: Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Autor(ka) práce: Tatoušková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis's initiative was to evaluate gender inequality and discrimination of women in multicultural reality, whether in terms of salary, social status, or internal hierarchy of professions, along with the existence of a “glass ceiling.” The main aim was to propose measures leading to reduction and preferably closing the gender gap and discrimination of women in the managerial environment and public sector. To achieve my objectives, I used a comparison of the current situation in the Czech Republic and Sweden, where gender equality is actively promoted. This research contributes to the already existing literature on the topic of women discrimination and gender issues in the workplace extended by cultural perception of woman in society (according to Hofstede’s dimensions) and could be the starting point for further studies.
Klíčová slova: political empowerment ; token women; Nordic approach; women in decision-making; glass ceiling ; global gender gap; stereotypes; women discrimination
Název práce: Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Autor(ka) práce: Tatoušková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Iniciativou této práce bylo zhodnotit genderovou nerovnost a diskriminaci žen v multikulturní realitě, jak z hlediska platu, tak sociálního postavení a vnitřní hierarchie profesí. Další zkoumání se týkalo existence „skleněného stropu“, který pro ženy představuje pomyslnou bariéru růstu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zmenšení či úplnému odstranění genderové mezery a diskriminaci žen v manažerském prostředí a polickém sektoru. K dosažení vytyčených cílů autorka použila srovnání současné situace v České republice a Švédsku, kde je rovnost žen a mužů aktivně podporována. Tato bakalářská práce přispívá již k existující literatuře na téma diskriminace žen v pracovním prostředí rozšířenou o kulturní vnímání žen ve společnosti dle dimenzí Geerta Hofsteda.
Klíčová slova: tokeny; skandinávský model; diskriminace žen; genderová mezera ; stereotypy; ženy v politice; ženy ve výkonných mocích; skleněný strop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70112/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: