Spanish Cultural Standards in the Work and Study Environment from the Czech Perspective

Thesis title: Spanish Cultural Standards in the Work and Study Environment from the Czech Perspective
Author: Ošťádalová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: English
Abstract:
This diploma thesis identifies several Spanish cultural standards in work and study environment based on the Czech perspective. At first, three fundamental questions are posed: How is work, overtime, and free time perceived in Spanish culture? What is their view on authorities? Are there any differences between the two inspected environments? To answer them, the author had conducted 24 interviews with the Czech women who had worked or studied in Spain, thus identifying 12 cultural standards in total. The thesis itself consists of five major chapters. The first one provides the reader with necessary background information about what exactly culture or cultural standard is, while also explicating work made by several prominent authors in the field such as G. Hofstede or E. Meyer, for example. The following chapter introduces facts about Spain and studying there. Next, the research is explained and its results presented. Subsequently, the research results are compared to those of the two aforementioned authors. Finally, there are recommendations made especially for those that would like to work or study in Spain.
Keywords: Cultural Dimensions; Cultural Standards; Spain; Culture
Thesis title: Španělské kulturní standardy v pracovním a studijním prostředí z české perspektivy
Author: Ošťádalová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce identifikuje několik španělských kulturních standardů v pracovním a studijním prostředí na základě české perspektivy. Nejprve jsou položeny tři základní otázky: Jak je ve španělské kultuře vnímán přesčas, pracovní a volný čas? Jaký je jejich názor na autority? Existují nějaké rozdíly mezi těmito dvěma zkoumanými prostředími? Aby je mohla autorka zodpovědět, provedla 24 rozhovorů s Češkami, které pracovaly nebo žily ve Španělsku. Takto se jí podařilo rozpoznat celkem 12 kulturních standardů. Samotná diplomová práce skládá z pěti hlavních kapitol. První z nich poskytne čtenáři nezbytné základní informace o tom, co přesně kultura a kulturní standard je, a zároveň vysvětlí díla několika významných autorů v oboru, jako je například G. Hofstede nebo E. Meyer. Následující kapitola představí fakta o Španělsku a o studiu v něm. Dále je vysvětlen výzkum a jsou prezentovány jeho výsledky. Následně jsou výsledky výzkumy porovnány s výsledky obou výše uvedených autorů. Nakonec jsou navržena doporučení zejména pro ty, kteří by chtěli pracovat nebo studovat ve Španělsku.
Keywords: Kulturní dimenze; Kulturní standardy; Kultura; Španělsko

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 6. 2018
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 26. 8. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66238/podrobnosti

Files for download

    Last update: