Španělské kulturní standardy v pracovním a studijním prostředí z české perspektivy

Název práce: Spanish Cultural Standards in the Work and Study Environment from the Czech Perspective
Autor(ka) práce: Ošťádalová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis identifies several Spanish cultural standards in work and study environment based on the Czech perspective. At first, three fundamental questions are posed: How is work, overtime, and free time perceived in Spanish culture? What is their view on authorities? Are there any differences between the two inspected environments? To answer them, the author had conducted 24 interviews with the Czech women who had worked or studied in Spain, thus identifying 12 cultural standards in total. The thesis itself consists of five major chapters. The first one provides the reader with necessary background information about what exactly culture or cultural standard is, while also explicating work made by several prominent authors in the field such as G. Hofstede or E. Meyer, for example. The following chapter introduces facts about Spain and studying there. Next, the research is explained and its results presented. Subsequently, the research results are compared to those of the two aforementioned authors. Finally, there are recommendations made especially for those that would like to work or study in Spain.
Klíčová slova: Cultural Dimensions; Cultural Standards; Spain; Culture
Název práce: Španělské kulturní standardy v pracovním a studijním prostředí z české perspektivy
Autor(ka) práce: Ošťádalová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce identifikuje několik španělských kulturních standardů v pracovním a studijním prostředí na základě české perspektivy. Nejprve jsou položeny tři základní otázky: Jak je ve španělské kultuře vnímán přesčas, pracovní a volný čas? Jaký je jejich názor na autority? Existují nějaké rozdíly mezi těmito dvěma zkoumanými prostředími? Aby je mohla autorka zodpovědět, provedla 24 rozhovorů s Češkami, které pracovaly nebo žily ve Španělsku. Takto se jí podařilo rozpoznat celkem 12 kulturních standardů. Samotná diplomová práce skládá z pěti hlavních kapitol. První z nich poskytne čtenáři nezbytné základní informace o tom, co přesně kultura a kulturní standard je, a zároveň vysvětlí díla několika významných autorů v oboru, jako je například G. Hofstede nebo E. Meyer. Následující kapitola představí fakta o Španělsku a o studiu v něm. Dále je vysvětlen výzkum a jsou prezentovány jeho výsledky. Následně jsou výsledky výzkumy porovnány s výsledky obou výše uvedených autorů. Nakonec jsou navržena doporučení zejména pro ty, kteří by chtěli pracovat nebo studovat ve Španělsku.
Klíčová slova: Kulturní dimenze; Kulturní standardy; Kultura; Španělsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: