"Black box problem": Mobile phone at the hands of consumer

Thesis title: "Black box problem": Mobilní telefon v rukou spotřebitele
Author: Šimáček, Dominik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šimůnková, Klára
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce poodhaluje funkčnost mobilního telefonu a aplikací, které spotřebi-tel používá. V první části se práce věnuje gamifikovaným aplikacím a upozorňuje na to, že tyto aplikace využívají gamifikačních praktik k tomu, aby odvedly pozornost spo-třebitele od jejich pravého účelu, kterým je sběr dat. Další část se věnuje právě data mi-ningu a tomu, co se s těmito daty děje a k čemu jsou využívána. Je zde také zmíněno, že aplikace jsou vytvářeny vždy za účelem zisku jejich vývojáře. V praktické části je poté analyzován dotazník, jehož výzkumným záměrem bylo potvrdit nebo vyvrátit předpo-klady této práce a zodpovězení výzkumných otázek. Tento dotazník nepotvrdil před-poklady této práce, tedy to, že pokud budou uživatelé mít dostatek informací, tak se jejich chování změní k obezřetnějšímu.
Keywords: Black box; mobilní telefon; spotřebitel; data; data mining
Thesis title: "Black box problem": Mobile phone at the hands of consumer
Author: Šimáček, Dominik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šimůnková, Klára
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis reveals the functionality of the mobile phone and the applications used by consumer. In the first part is this work dealing with gamified applications and points out that these applications use gamification practices to distract the consumer from their true purpose, which is data collection. The next part deals with data mining and what happend with this data and what it is used for. It is also mentioned here, that applications are always developt for the benefit of their developer. In the practical part, a questionnaire is annalyzed, which reserch intention was to confirm or refute the assumptions of this work and answering the research questions. This questionnaire did not confirm the assumptions of this work, which was, that if user have enough information, their behavior will change to more cautious.
Keywords: consumer; data; Black box; mobile phone; data mining

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2019
Date of submission: 16. 7. 2020
Date of defense: 20. 8. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69206/podrobnosti

Files for download

    Last update: