"Black box problem": Mobilní telefon v rukou spotřebitele

Název práce: "Black box problem": Mobilní telefon v rukou spotřebitele
Autor(ka) práce: Šimáček, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce poodhaluje funkčnost mobilního telefonu a aplikací, které spotřebi-tel používá. V první části se práce věnuje gamifikovaným aplikacím a upozorňuje na to, že tyto aplikace využívají gamifikačních praktik k tomu, aby odvedly pozornost spo-třebitele od jejich pravého účelu, kterým je sběr dat. Další část se věnuje právě data mi-ningu a tomu, co se s těmito daty děje a k čemu jsou využívána. Je zde také zmíněno, že aplikace jsou vytvářeny vždy za účelem zisku jejich vývojáře. V praktické části je poté analyzován dotazník, jehož výzkumným záměrem bylo potvrdit nebo vyvrátit předpo-klady této práce a zodpovězení výzkumných otázek. Tento dotazník nepotvrdil před-poklady této práce, tedy to, že pokud budou uživatelé mít dostatek informací, tak se jejich chování změní k obezřetnějšímu.
Klíčová slova: Black box; mobilní telefon; spotřebitel; data; data mining
Název práce: "Black box problem": Mobile phone at the hands of consumer
Autor(ka) práce: Šimáček, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis reveals the functionality of the mobile phone and the applications used by consumer. In the first part is this work dealing with gamified applications and points out that these applications use gamification practices to distract the consumer from their true purpose, which is data collection. The next part deals with data mining and what happend with this data and what it is used for. It is also mentioned here, that applications are always developt for the benefit of their developer. In the practical part, a questionnaire is annalyzed, which reserch intention was to confirm or refute the assumptions of this work and answering the research questions. This questionnaire did not confirm the assumptions of this work, which was, that if user have enough information, their behavior will change to more cautious.
Klíčová slova: consumer; data; Black box; mobile phone; data mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2019
Datum podání práce: 16. 7. 2020
Datum obhajoby: 20. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69206/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: