National culture and its homogeneity

Thesis title: Národní kultura a její homogenita
Author: Píchová, Romana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá národní kulturou a její homogenitou. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje základní terminologii, která se vztahuje k danému tématu. Jsou zde uvedeny základní charakteristiky kultury a hlavně Hofstedeho kulturní dimenze. V rámci metodologické části je nastíněna technika, která sloužila ke sběru potřebných dat. Pro účely této práce bylo zvoleno dotazníkové šetření. Praktická část je rozdělena na dvě části. Nejprve je zaměřena na zkoumání dimenzí v kraji Vysočina a druhou částí jsou tři věkové kategorie v rámci zkoumání dimenzí kultury a statistická významnost výsledků pro výpočet dimenzí a zkoumání hypotéz. Data budou analyzována pomocí analytického nástroje ANOVA – jeden faktor. Výsledky jsou následně srovnávány.
Keywords: věkové kategorie; kultura; kulturní dimenze; Hofstede
Thesis title: National culture and its homogeneity
Author: Píchová, Romana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with national culture and its homogeneity. The work is divided into two parts. The theoretical part includes basic terminology that relates to the topic. The basic characteristics of culture and especially Hofstede's cultural dimension are presented here. The methodological part outlines the technique that was used to collect the necessary data. For the purposes of this work, a questionnaire survey was chosen. The practical part is divided into two parts. First, it focuses on the study of dimensions in the Vysočina region and the second part is three age categories within the study of cultural dimensions and the statistical relevance of the results for calculating dimensions and exploring hypothesis. Data will be analyzed with the aid of analytical tool ANOVA - single factor. The results are then compared.
Keywords: culture; Hofstede; cultural dimension; age categories

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2019
Date of submission: 27. 6. 2021
Date of defense: 19. 8. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69167/podrobnosti

Files for download

    Last update: