Národní kultura a její homogenita

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Autor(ka) práce: Píchová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá národní kulturou a její homogenitou. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje základní terminologii, která se vztahuje k danému tématu. Jsou zde uvedeny základní charakteristiky kultury a hlavně Hofstedeho kulturní dimenze. V rámci metodologické části je nastíněna technika, která sloužila ke sběru potřebných dat. Pro účely této práce bylo zvoleno dotazníkové šetření. Praktická část je rozdělena na dvě části. Nejprve je zaměřena na zkoumání dimenzí v kraji Vysočina a druhou částí jsou tři věkové kategorie v rámci zkoumání dimenzí kultury a statistická významnost výsledků pro výpočet dimenzí a zkoumání hypotéz. Data budou analyzována pomocí analytického nástroje ANOVA – jeden faktor. Výsledky jsou následně srovnávány.
Klíčová slova: věkové kategorie; kultura; kulturní dimenze; Hofstede
Název práce: National culture and its homogeneity
Autor(ka) práce: Píchová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with national culture and its homogeneity. The work is divided into two parts. The theoretical part includes basic terminology that relates to the topic. The basic characteristics of culture and especially Hofstede's cultural dimension are presented here. The methodological part outlines the technique that was used to collect the necessary data. For the purposes of this work, a questionnaire survey was chosen. The practical part is divided into two parts. First, it focuses on the study of dimensions in the Vysočina region and the second part is three age categories within the study of cultural dimensions and the statistical relevance of the results for calculating dimensions and exploring hypothesis. Data will be analyzed with the aid of analytical tool ANOVA - single factor. The results are then compared.
Klíčová slova: culture; Hofstede; cultural dimension; age categories

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2019
Datum podání práce: 27. 6. 2021
Datum obhajoby: 19. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69167/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: