Economic Analysis of Hospitals with Acute Inpatient Care between 2008-2018 in Cities with Less than 15,000 Inhabitants

Thesis title: Analýza hospodaření nemocnic s akutní lůžkovou péčí mezi lety 2008-2018 v obcích do 15 tis. obyvatel
Author: Sokol, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
V poslední době jsou nemocnice velmi často zmiňovány v souvislosti se špatným hospodařením a velkými dluhy. Je tomu ale skutečně tak? Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči ve městech do patnácti tisíc obyvatel. Pro tyto nemocnice je použitím vytvořeného modelu vypočteno jejich bodové hodnocení, na základě kterého jsou dále komparovány nejen mezi sebou, ale především v rámci třech skupin, do kterých jsou rozděleny podle subjektu, který je jejich zřizovatelem. Součástí práce je zkoumání hypotézy, že zřizovatel nemocnice nemůže dosahovat dlouhodobě výrazných a stabilních ekonomických zisků. Nejistota zisku může být jedním z hlavních důvodů malého zapojení soukromých subjektů v oblasti zřizování nemocnic. Dále je v práci věnována zvláštní pozornost Lužické nemocnici a poliklinice v Rumburku, která pro své špatné výsledky skončila v roce 2019 v insolvenci. Mimo to práce hodnotí výsledky jednotlivých skupin nemocnic podle zřizovatelů a na základě jejich komparace uvádí, která ze skupin je pro vedení nemocnic dlouhodobě nejvhodnější. Z výsledků práce je zřejmé, že malá skupina nemocnic po celé období dosahovala výrazných ekonomických zisků. Na základě těchto výsledků je jasně zamítnuta zmíněná hypotéza.
Keywords: Nemocnice; Financování zdravotní péče; Závazky po splatnosti; Komparace nemocnic; Hospodářský výsledek
Thesis title: Economic Analysis of Hospitals with Acute Inpatient Care between 2008-2018 in Cities with Less than 15,000 Inhabitants
Author: Sokol, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Recently, hospitals have been mentioned very often in connection with poor economy and large debts. Is that really so? This bachelor thesis focuses on the analysis of hospitals providing acute inpatient care in cities with up to fifteen thousand inhabitants. For these hospitals, using the created model, their point evaluation is calculated, based on which they are further compared not only among themselves, but also within three groups, into which they are divided according to the subject that is their founder. Part of the work is to examine the hypothesis that the founder of the hospital cannot achieve long-term significant and stable economic profit. According to the author, these low profits effect the involvement of the private sector among hospital founders, which is at a very low level in comparison with other areas of business. Furthermore, the work pays special attention to the Lužická hospital and polyclinic in Rumburk, which ended up in 2019 in insolvency due to its poor results. It is clear from the results of the work that a quarter of hospitals achieved significant economic gains throughout the period. Based on these results, the mentioned hypothesis is clearly rejected. In conclusion, the work evaluates the results of individual groups of hospitals according to their founders and, based on their comparison, states which of the groups are most suitable for the management of hospitals in the long run.
Keywords: Health care financing; Economic result; Comparison of hospitals; Debt ratio; Hospital

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2020
Date of submission: 17. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72829/podrobnosti

Files for download

    Last update: