The Evaluation in State Policy in the Field of Housing with a Focus on Socially Excluded Location between 2015–2020

Thesis title: Zhodnocení státní podpory v oblasti bydlení se zaměřením na sociálně vyloučené lokality mezi lety 2015–2020
Author: Šála, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Mahútová, Denisa
Thesis language: Česky
Abstract:
Téma bakalářské práce je státní podpora v oblasti bydlení se zaměřením na sociálně vyloučené lokality. Autor se konkrétně zaměřuje na situaci v Kladně. Teoretická část definuje základní pojmy v oblasti ekonomické teorie na trhu bydlení a pomocí rešerše literatury představuje sociální vyloučení a sociálně vyloučené lokality. Praktická část nejdříve popisuje fenomén „obchodu s chudobou“, legislativní změny kritérií pro přijímaní doplatku na bydlení a reakce zájmových skupin. Dále je představen vývoj ukazatelů z oblasti bydlení a sociálního vyloučení. Stěžejním cílem práce je otázka dopadu legislativních změn na cílové skupiny. Autor provedl dotazníkové šetření, aby získal data přímo od subjektů, kteří se potýkají se sociální exkluzí. Mezi hlavní problém je shledán nedostatečný legislativní základ, který vede k nesprávnému využití dané legislativy.
Keywords: nízkopříjmové domácnosti; bytová politika; sociální vyloučení; Kladno; bezdoplatkové zóny
Thesis title: The Evaluation in State Policy in the Field of Housing with a Focus on Socially Excluded Location between 2015–2020
Author: Šála, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Klement, Josef
Opponents: Mahútová, Denisa
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of bachelor’s thesis is state support in housing market with focus on socially excluded locations. Author especially focused on the situation in the city Kladno. The theoretical part defines the concepts of economic theory in housing and thanks to literary research presents social exclusion and socially excluded locations. The practical part describes the phenomenon of „trade with poverty“, legislative changes in the criteria of claiming housing supplementary payment and reactions of interests’ groups. Furthermore, development of indicators in housing and social exclusion is presented. The main goal of the thesis is question of the impact on targeted groups due to legislative changes. Author carried out the survey to obtain data directly from subjects struggling with social exclusion. The main problem is based on the insufficient legislative basis, which leads to incorrect use of the legislation.
Keywords: housing policy; low-income households; social exclusion; Kladno; social benefit-free zones

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2020
Date of submission: 16. 12. 2020
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74741/podrobnosti

Files for download

    Last update: