Zhodnocení státní podpory v oblasti bydlení se zaměřením na sociálně vyloučené lokality mezi lety 2015–2020

Název práce: Zhodnocení státní podpory v oblasti bydlení se zaměřením na sociálně vyloučené lokality mezi lety 2015–2020
Autor(ka) práce: Šála, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce je státní podpora v oblasti bydlení se zaměřením na sociálně vyloučené lokality. Autor se konkrétně zaměřuje na situaci v Kladně. Teoretická část definuje základní pojmy v oblasti ekonomické teorie na trhu bydlení a pomocí rešerše literatury představuje sociální vyloučení a sociálně vyloučené lokality. Praktická část nejdříve popisuje fenomén „obchodu s chudobou“, legislativní změny kritérií pro přijímaní doplatku na bydlení a reakce zájmových skupin. Dále je představen vývoj ukazatelů z oblasti bydlení a sociálního vyloučení. Stěžejním cílem práce je otázka dopadu legislativních změn na cílové skupiny. Autor provedl dotazníkové šetření, aby získal data přímo od subjektů, kteří se potýkají se sociální exkluzí. Mezi hlavní problém je shledán nedostatečný legislativní základ, který vede k nesprávnému využití dané legislativy.
Klíčová slova: nízkopříjmové domácnosti; bytová politika; sociální vyloučení; Kladno; bezdoplatkové zóny
Název práce: The Evaluation in State Policy in the Field of Housing with a Focus on Socially Excluded Location between 2015–2020
Autor(ka) práce: Šála, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of bachelor’s thesis is state support in housing market with focus on socially excluded locations. Author especially focused on the situation in the city Kladno. The theoretical part defines the concepts of economic theory in housing and thanks to literary research presents social exclusion and socially excluded locations. The practical part describes the phenomenon of „trade with poverty“, legislative changes in the criteria of claiming housing supplementary payment and reactions of interests’ groups. Furthermore, development of indicators in housing and social exclusion is presented. The main goal of the thesis is question of the impact on targeted groups due to legislative changes. Author carried out the survey to obtain data directly from subjects struggling with social exclusion. The main problem is based on the insufficient legislative basis, which leads to incorrect use of the legislation.
Klíčová slova: housing policy; low-income households; social exclusion; Kladno; social benefit-free zones

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 9. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74741/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: