Analysis of the purchase of over-the-counter medicinal products and food supplements in the Czech Republic

Thesis title: Analýza nákupu volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy v České republice
Author: Lhotková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Pažitný, Peter
Thesis language: Česky
Abstract:
Náplní diplomové práce je analýza chování zákazníků z hlediska péče o zdraví a jejich preference při nákupu volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stra-vy na českém trhu z pohledu množství, druhu a místa nákupu, rozdělených dle pohlaví, věku, vzdělání a společné domácnosti. Úvodní část diplomové práce se věnuje vysvětlení hlavních pojmů souvisejících s tímto tématem. Tyto informace byly získány na základě teoretické rešerše dostupných zdrojů. Vlastní analýza se věnuje rozboru dat z dotazníkového šetření, obsahující otázky týkající se způsobu péče o zdraví a přístupu k řešení méně závažného zdravotního problému a s tím související nákup volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy.
Keywords: samoléčba; zdraví; volně prodejné léčivé přípravky
Thesis title: Analysis of the purchase of over-the-counter medicinal products and food supplements in the Czech Republic
Author: Lhotková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Pažitný, Peter
Thesis language: Česky
Abstract:
The contents of the thesis is an analysis of customer behavior in terms of health care and their preferences when purchasing over-the-counter medicines and dietary supplements on the Czech market in terms of quantity, type and place of purchase, divided by gender, age, education and common household. The introduction of the thesis is devoted to explaining the main concepts concerning this topic. Information contained in the thesis has been gathered on the basis of research of available sources. The analysis itself is devoted to the break-down of data gathered from a questionnaire survey, addressing issues related to the method of health care the approach to solving less serious health problems and the related purchase of over-the-counter medicines and dietary supplements.
Keywords: health; self-medication; over-the-counter

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2017
Date of submission: 18. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61527/podrobnosti

Files for download

    Last update: