Application of LEADER principles in the rural development on the example of LAG Třešťsko

Thesis title: Aplikace principů LEADER při rozvoji venkovského prostoru na příkladu MAS Třešťsko
Author: Dvořáková, Jitka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pělucha, Martin
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zkoumá míru aplikace sedmi základních principů LEADER v praxi Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a přínos použití této metody pro rozvoj obcí v dané oblasti. Pomocí aplikace metodiky pro hodnocení metody LEADER navržené samotnými místními akčními skupinami je prostřednictvím kombinace výzkumných metod, včetně řízených rozhovorů se zaměstnanci MAS Třešťsko a dotazníkového šetření, vypracována soustava hodnotících matic. V závěru práce je zhodnoceno, že Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. svou činností přispívá k rozvoji obcí na svém území, ale některé principy uplatňuje nedostatečně, zejména princip síťování a spolupráce. Pozornost je věnována také aktivitě lokálních aktérů a partnerů MAS při rozvoji území a rozprostření poskytnutých finančních prostředků z dotačních titulů v rámci území místní akční skupiny.
Keywords: místní akční skupina; lokální aktér; LEADER; venkovský prostor; komunitně vedený místní rozvoj
Thesis title: Application of LEADER principles in the rural development on the example of LAG Třešťsko
Author: Dvořáková, Jitka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pělucha, Martin
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis inspects the level of application of seven basic LEADER principles in the practice of the Local Action Group Třešťsko, o.p.s. and benefits of the method employment for the development of municipalities in the area. Through the application of the methodology for the LEADER approach evaluation proposed by the local action groups themselves, a system of evaluation matrices was developed by combining various research methods including guided interviews with employees of LAG Třešťsko and a questionnaire survey. In the conclusion of the thesis, the activity of the Local Action Group Třešťsko, o.p.s. is evaluated as beneficial for municipality development in the area; however, some of the principles are applied insufficiently, particularly the principle of networking and cooperation. There is also a focus on the activity of local actors and LAG partners during the area development and on the distribution of funds provided from subsidies within the teritory of the local action group.
Keywords: local actor; Community-led local development; rural area; Local Action Group; LEADER

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 3. 2019
Date of submission: 21. 12. 2020
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69377/podrobnosti

Files for download

    Last update: