Bankruptcy solved with straight bankruptcy in the Czech Republic

Thesis title: Řešení úpadku konkurzem v České republice
Author: Řihák, Libor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Kmoch, Štěpán
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku insolvenčního řízení, konkrétně na úpadek řešený konkursem v České republice. V teoretické části je popsán průběh insolvenčního řízení, jsou stanovena významná práva a povinnosti procesních subjektů a účastníků řízení z právního a účetního pohledu. Praktická část práce je pak věnována analýze konkursů u tří společností. Mezi zkoumané oblasti patří struktura věřitelů a jejich pohledávek, časový průběh insolvenčního řízení, proces zpeněžení majetkové podstaty, míra uspokojení jednotlivých skupin věřitelů a plnění povinností dlužníků stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Keywords: úpadek; obchodní korporace; účetní zásady; účetní výkaznictví; konkurs
Thesis title: Bankruptcy solved with straight bankruptcy in the Czech Republic
Author: Řihák, Libor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Kmoch, Štěpán
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on insolvency proceedings issues, specifically on bankruptcy solved with straight bankruptcy in the Czech Republic. The theoretical part describes the process of insolvency proceedings, it sets out the significant rights and obligations of parties to the proceedings from the legal and accounting point of view. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of bankruptcies of three companies. The examined areas include the structure of creditors and their receivables, the time course of insolvency proceedings, the process of monetization of assets, the level of satisfaction of particular groups of creditors and the fulfillment of debtors' obligations stipulated by Act No. 563/1991 Coll., on Accounting.
Keywords: straight bankruptcy; bankruptcy; business corporation; accounting principles; financial reporting

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2020
Date of submission: 11. 1. 2021
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72982/podrobnosti

Files for download

    Last update: