Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches

Thesis title: Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Author: Danilov, Evgenii
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Panoš, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this thesis is to compare effectiveness of the chosen methods of credit risk scoring model (re)calibration and give recommendation on what approach to use. For the comparison, the following methods are selected: intercept shift, intercept and slope shift, their versions extended by the predictions of future portfolio log odds. To fulfill the aim of the work, the thesis is divided into six parts. The first chapter describes prior work in the field of scoring models calibration. The second chapter presents the steps that are taken to construct a probability model and transform it into a scorecard. The third chapter introduces the recalibration approaches that will be employed in the practical part. In the fourth chapter the credit risk model is developed and then converted into the scorecard. In the fifth chapter the recalibration approaches are applied and tested. In the final chapter the conclusions are made. The model of interest is applicable for a portfolio of private clients and is behavioral in nature. The main contribution of this thesis is recommendation on what (re)calibration methods to use in a regular behavioral scoring.
Keywords: behavioral scoring; probability model; scorecard; recalibration approach; BESC; calibration; private clients model; IRB definition of default
Thesis title: Porovnání metod rekalibrace skóringového modelu kreditního rizika
Author: Danilov, Evgenii
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Panoš, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je vybrat nejefektivnější metody rekalibrace skóringového modelu kreditního rizika a doporučit je k běžnému použití. K porovnání byly vybrány následující přístupy: posun úrovňové konstanty, posun úrovňové konstanty a sklonu, jejich verze rozšiřené o predikce budoucích potfoliových log odds. K naplnění stanoveného cíle je práce rozdělena do šesti častí. První část se zabívá rešerší literatury zabývající se kalibrací skóringových modelů. Druhá část popisuje postup tvorby pravděpodobnostního modelu a jeho převodu do podoby skórekarty. V třetí části jsou uvedeny rekalibrační přístupy, které se později aplikují v praktické části práce. Čtvrtá část prezentuje tvoru modelu kreditního rizika a jeho konverzi do podoby skórekarty. V části paté jsou aplikovány metody rekalibrace a následně testovány jejich výsledky. Poslední část slouží závěrem práce. Pracovní model je použitelný ke skóringu portfolia privátních klientů a je ve své podstatě behaviorální. Hlavním přínosem této diplomové práce je doporučení vybraných metod rekalibrace k praktickému využití v pravidelném behaviorálním skóringu.
Keywords: pravděpodobnostní model; kalibrace; BESC; skórekarta; přístup k rekalibraci; model pro privátní klienty; behaviorální skóring; IRB definice defaultu

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 11. 2018
Date of submission: 21. 1. 2021
Date of defense: 11. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67644/podrobnosti

Files for download

    Last update: