Arthouse Film and Possibilities of its Distribution on the Czech Market

Thesis title: Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu
Author: Purzycki, Eva
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Dostál, Petr
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce si klade za cíl analyzovat marketingové strategie používané při distribuci a exhibici artového filmu na českém trhu v období od nástupu digitalizace, s užším zaměřením na kino-distribuci artového filmu v kinech. Pro tento účel byla použita kvalitativní metoda výzkumu kombinující terénní průzkum, přehled literatury a polostrukturované rozhovory. Rešerše dostupné zahraniční literatury zahrnuje tituly z francouzského prostředí, které je považováno za kolébku artového filmu, a anglického prostředí, které je stěžejní z hlediska tradičního využívání marketingu. Vlastní kvalitativní výzkum metodou hloubkových rozhovorů se zástupci českého filmového trhu tvoří druhou část práce. Data získaná z rozhovorů slouží k závěrečné analýze marketingových strategií uplatňovaných při uvádění artových filmů na český trh. Součástí kvalitativního výzkumu je případová studie korejského filmu Parazit, jehož uvedení vymezuje závěr zkoumaného období.
Keywords: Filmová distribuce; Kino-exhibice; Filmový marketing; Kvalitativní výzkum; Artový film
Thesis title: Arthouse Film and Possibilities of its Distribution on the Czech Market
Author: Purzycki, Eva
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Dostál, Petr
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze marketing strategies used in distribution and exhibition of an art film on the Czech market in the time of the beginning of digitalization with the narrower focus on cinema-distribution of an art film in cinemas. For this purpose, the qualitative method of research which combines field survey, literature overview and half-structured interviews was applied. The search of available foreign literature comprises titles from French environment, which is considered as the cradle of an art film, and English environment which is the key from the point of view of a traditional applying of marketing. Personal qualitative research utilizing the method of deep interviews with the representatives of the Czech film market creates the second part of the thesis. The data gained from the interviews serve to the final analysis of marketing strategies asserted in introducing the art films to the Czech market. A part of the qualitative research is the case study of the Korean film Parasite, whose introduction defines the end of the research period.
Keywords: Art-house film; Cinema-exhibition; Qualitative research; Film distribution; Film marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 10. 2014
Date of submission: 22. 1. 2021
Date of defense: 2021

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: