Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu

Název práce: Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu
Autor(ka) práce: Purzycki, Eva
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl analyzovat marketingové strategie používané při distribuci a exhibici artového filmu na českém trhu v období od nástupu digitalizace, s užším zaměřením na kino-distribuci artového filmu v kinech. Pro tento účel byla použita kvalitativní metoda výzkumu kombinující terénní průzkum, přehled literatury a polostrukturované rozhovory. Rešerše dostupné zahraniční literatury zahrnuje tituly z francouzského prostředí, které je považováno za kolébku artového filmu, a anglického prostředí, které je stěžejní z hlediska tradičního využívání marketingu. Vlastní kvalitativní výzkum metodou hloubkových rozhovorů se zástupci českého filmového trhu tvoří druhou část práce. Data získaná z rozhovorů slouží k závěrečné analýze marketingových strategií uplatňovaných při uvádění artových filmů na český trh. Součástí kvalitativního výzkumu je případová studie korejského filmu Parazit, jehož uvedení vymezuje závěr zkoumaného období.
Klíčová slova: Filmová distribuce; Kino-exhibice; Filmový marketing; Kvalitativní výzkum; Artový film
Název práce: Arthouse Film and Possibilities of its Distribution on the Czech Market
Autor(ka) práce: Purzycki, Eva
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze marketing strategies used in distribution and exhibition of an art film on the Czech market in the time of the beginning of digitalization with the narrower focus on cinema-distribution of an art film in cinemas. For this purpose, the qualitative method of research which combines field survey, literature overview and half-structured interviews was applied. The search of available foreign literature comprises titles from French environment, which is considered as the cradle of an art film, and English environment which is the key from the point of view of a traditional applying of marketing. Personal qualitative research utilizing the method of deep interviews with the representatives of the Czech film market creates the second part of the thesis. The data gained from the interviews serve to the final analysis of marketing strategies asserted in introducing the art films to the Czech market. A part of the qualitative research is the case study of the Korean film Parasite, whose introduction defines the end of the research period.
Klíčová slova: Art-house film; Cinema-exhibition; Qualitative research; Film distribution; Film marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2014
Datum podání práce: 22. 1. 2021
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: