A comparison of political regimes in selected Central Asian countries: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan

Thesis title: Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán
Author: Klokava, Anfisa
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Prorok, Vladimír; Fiala, Vlastimil
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená disertační práce je věnována analýze a komparaci vývoje politických režimů postsovětských středoasijských republik (konkrétně Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu) v letech 1991–2019. Transformace politických režimů a jejich výsledná podoba patří mezi velké otázky komparativní politologie. Na zkoumané politické režimy nahlížím prizmatem teorie hybridních režimů. Hlavní metodou je zvolená synchronní komparace, která je provedená na základě dvou typů kritérií. Za prvé se jedná o porovnání institucionální podoby režimu, o zvážení vyváženosti moci, zvláštní pozornost je věnovaná změnám v pravomocích prezidentů, jelikož ve dvou ze zkoumaných případech (Uzbekistán a Kazachstán) se jedná o politický systém s dominantním aktérem. Za druhé se zaměřují na otázku volební soutěživosti prostřednictvím sledování legislativních podmínek pro vznik nových politických stran. Pro účely této disertační práce je formulovaná následující hypotéza: Režimy Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu lze hodnotit jako hybridní režimy, a to v podobě specifického typu soutěživého autoritarismu. Na základě komparativní analýzy dospívám k následujícím závěrům: Politické režimy Kazachstánu a Uzbekistánu jsou jistým příkladem autoritářství a proces konsolidace považují za ukončený, nejsou ve sledovaném období rysy tranzitu. Kyrgyzstán, který prošel nejednoznačným politickým vývojem a barevnými revolucemi (2005, 2010), je vnímán jako případ hybridního režimu (soutěživého autoritarismu), ale s neukončenou tranzicí.
Keywords: Uzbekistán; nedemokratické politické systémy; Kazachstán; Kyrgyzstán; Střední Asie; hybridní režim; komparativní studie; politické strany; politický režim; soutěživé autoritářství
Thesis title: A comparison of political regimes in selected Central Asian countries: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan
Author: Klokava, Anfisa
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Prorok, Vladimír; Fiala, Vlastimil
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on the analysis and comparison of the evolution of political regimes of Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan since 1991 to 2019. The transformation of political regimes and their forms are among the central issues of comparative political science. I examine these regimes through prism of hybrid regimes theory. The main method is synchronic comparison, which is based on two types of criteria. Firstly, it is a comparison of the institutional form of the regime, a balance of power, and particular attention is paid to changes in the powers of the presidents, because two of them (Uzbekistan and Kazakhstan) are the examples of political system with a dominant actor. Secondly, the study is focused on the issue of electoral competition through the analyzing of legislative conditions for the formation of new political parties. The research hypothesis is following: The regimes of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan can be assessed as hybrid regimes, in the form of a specific type of competitive authoritarianism. Based on the comparative analysis I conclude: Political regimes of Kazakhstan and Uzbekistan are the cases of consolidated soft authoritarianism. Kyrgyzstan is a case of hybrid regime (competitive authoritarianism), but with unfinished transition. It has already gone through several complicated phases - passed color revolutions in 2005 and 2010.
Keywords: Central Asia; Kyrgyzstan; Uzbekistan; hybrid regimes; nondemocratic political systems; political parties; comparative study; Kazakhstan; political regime; competitive authoritarianism

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2015
Date of submission: 1. 2. 2021
Date of defense: 18. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55359/podrobnosti

Files for download

    Last update: