Transfer pricing of borrowed labor

Thesis title: Transferová cena pro zapůjčenou pracovní sílu
Author: Šmakalová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rudolfová, Lucie
Opponents: Veselá, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje čtenáři problematiku transferových cen se zaměřením na vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou. V teoretické části této bakalářské práce je čtenář seznámen s mezinárodní a českou právní úpravou transferových cen, principem tržního odstupu a nejběžnějšími metodami pro jejich určení. Jak již z názvu této práce vyplývá, tato práce je zaměřena na transakci zapůjčené pracovní síly, pro kterou je také v praktické části určována transferová cena dle vhodných metod. Použité metody jsou následně srovnány a je doporučena nejvhodnější z nich.
Keywords: Transferová cena; Převodní cena; Princip tržního odstupu; Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou; Dočasné přidělení zaměstnance
Thesis title: Transfer pricing of borrowed labor
Author: Šmakalová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rudolfová, Lucie
Opponents: Veselá, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis introduces the reader to the issue of transfer pricing with a focus on intragroup services with low added value. In the theoretical part of this bachelor's thesis, the reader is acquainted with the international and Czech legislation of transfer pricing, the arm´s length principle and the most common methods for their determination. As the title of this thesis implies, this work is focused on the transaction of borrowed labor, for which the transfer price is also determined in the practical part according to appropriate methods. The methods used are then compared and the most suitable one is recommended.
Keywords: Transfer pricing; Arm's length principle; Low value-added intra-group services; Temporary assignment of an employee; Transfer price

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 8. 2020
Date of submission: 1. 4. 2021
Date of defense: 14. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73801/podrobnosti

Files for download

    Last update: