Transferová cena pro zapůjčenou pracovní sílu

Název práce: Transferová cena pro zapůjčenou pracovní sílu
Autor(ka) práce: Šmakalová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rudolfová, Lucie
Oponenti práce: Veselá, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce představuje čtenáři problematiku transferových cen se zaměřením na vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou. V teoretické části této bakalářské práce je čtenář seznámen s mezinárodní a českou právní úpravou transferových cen, principem tržního odstupu a nejběžnějšími metodami pro jejich určení. Jak již z názvu této práce vyplývá, tato práce je zaměřena na transakci zapůjčené pracovní síly, pro kterou je také v praktické části určována transferová cena dle vhodných metod. Použité metody jsou následně srovnány a je doporučena nejvhodnější z nich.
Klíčová slova: Transferová cena; Převodní cena; Princip tržního odstupu; Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou; Dočasné přidělení zaměstnance
Název práce: Transfer pricing of borrowed labor
Autor(ka) práce: Šmakalová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rudolfová, Lucie
Oponenti práce: Veselá, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces the reader to the issue of transfer pricing with a focus on intragroup services with low added value. In the theoretical part of this bachelor's thesis, the reader is acquainted with the international and Czech legislation of transfer pricing, the arm´s length principle and the most common methods for their determination. As the title of this thesis implies, this work is focused on the transaction of borrowed labor, for which the transfer price is also determined in the practical part according to appropriate methods. The methods used are then compared and the most suitable one is recommended.
Klíčová slova: Transfer pricing; Arm's length principle; Low value-added intra-group services; Temporary assignment of an employee; Transfer price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2020
Datum podání práce: 1. 4. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73801/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: