Digital diplomacy comparison of the Ministries of Foreign Affairs of the Czech Republic and Denmark with a focus on the digital communication on social media

Thesis title: Srovnání využití prvků digitální diplomacie ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánska se zaměřením na digitální komunikaci na sociálních sítích
Author: Prokop, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje využití komunikace skrze sociální sítě coby součásti digitální diplomacie Ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánského království. Cílem práce je vydefinovat pojem digitální diplomacie, vymezit v rámci něj pojem digitální komunikace na sociálních sítích a na základě srovnání strategií digitální komunikace těchto dvou zemí doporučit úpravy v přístupu k digitální komunikaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky na sociálních sítích. Analýza strategií proběhla formou rozhovorů s vedoucími zaměstnanci relevantních odborů a dále vlastní studií oficiálních účtů obou zkoumaných ministerstev na sociálních sítích. V závěru jsou formulovány konkrétní kroky potřebné pro zvýšení efektivity využití digitální komunikace na sociálních sítích.
Keywords: veřejná diplomacie; digitální komunikace; sociální sítě; digitální diplomacie
Thesis title: Digital diplomacy comparison of the Ministries of Foreign Affairs of the Czech Republic and Denmark with a focus on the digital communication on social media
Author: Prokop, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis analyzes communication through social networks as part of the digital diplomacy of the Ministries of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Kingdom of Denmark. The thesis aims to define the concept of digital diplomacy, define the concept of digital communication on social networks, and compare digital communication strategies of these two countries to recommend adjustments in approaching MFA digital communication on social networks. The author analyzes the strategies through interviews with senior employees of the relevant departments and his own study of the two ministries' official social accounts. Finally, specific steps to increase the effectiveness of digital communication on social networks are provided.
Keywords: digital diplomacy; digital communication; social media; public diplomacy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2020
Date of submission: 12. 4. 2021
Date of defense: 25. 5. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73952/podrobnosti

Files for download

    Last update: