Consumers' view of companies' activities in the field of CSR

Thesis title: Pohled spotřebitelů na aktivity firem v oblasti CSR
Author: Břečková, Jennifer
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Olšanová, Květa
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá konceptem CSR z pohledu českých spotřebitelů a jejím cílem je zhodnotit, jak jsou čeští spotřebitelé ochotní podporovat aktivity společensky odpovědných podniků a jak hodnotí ekonomickou, právní, etickou a filantropickou odpovědnost podniků. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první, teoretické kapitole je popsána obecná charakteristika konceptu společenské odpovědnosti firem. Ve druhé kapitole se práce zabývá rozšířením CSR v České republice. Je provedena literární rešerše zdrojů vytvořených v posledních dvou letech v ČR na témata spjatá se CSR. V poslední, praktické kapitole je využita metoda dotazníkového šetření založeného na studii od Maignan (2001), ze které byl převzat dotazník a následně aplikován na české spotřebitele. Na základě dvou vzorků respondentů je dotazník vyhodnocen a získaná data jsou analyzována.
Keywords: Společenská odpovědnost firem (CSR); spotřebitelé; stakeholder
Thesis title: Consumers' view of companies' activities in the field of CSR
Author: Břečková, Jennifer
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Olšanová, Květa
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the concept of CSR from the point of view of Czech consumers. Its aim is to evaluate how Czech customers are willing to support activities of socially responsible businesses and how they evaluate economic, legal, ethical and philanthropic corporate responsibility. The thesis is divided into three parts. The theoretical part describes general characteristics of the corporate social responsibility concept. Furthermore, in the second part, the expansion of CSR in the Czech Republic was researched. In the literature review, sources concerning CSR and created in the last two years in the Czech Republic were summarized. Finally, in the practical part, a questionnaire survey based on a study by Maignan (2001) was used. The survey was applied to Czech consumers. Based on two samples of respondents the questionnaire was evaluated, and the data obtained were analysed.
Keywords: Corporate social responsibility (CSR); consumers; stakeholder

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74145/podrobnosti

Files for download

    Last update: