Position of Asia within online tourism market

Thesis title: Postavení Asie v rámci online trhu cestovního ruchu
Author: Kovář, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací Asie a Pacifiku na poli online trhu cestovního ruchu. Cílem bakalářské práce je nejprve vymezit a charakterizovat makroregion Asie a Pacifik v rámci cestovního ruchu a poté zhodnotit klíčové faktory, které ovlivňují pozici Asie na online trhu cestovního ruchu. U jednotlivých faktorů je nejprve dokázána jejich závislost na rozvoji online trhu cestovního ruchu, pomocí korelace s vývojem výnosů z online prodeje služeb cestovního ruchu či na základě literární rešerše. Jednotlivé faktory jsou analyzovány a každému faktoru přiřazeno slovní spojení odpovídající škále 1 až 5, v závislosti na tom, jak daný faktor ovlivňuje postavení Asie. Vyhodnocení jednotlivých faktorů závisí na komparaci s totožnými faktory v Evropě a Severní Americe.
Keywords: cestovní ruch; online trh; mobilní technologie; online cestovní agentury; Asie
Thesis title: Position of Asia within online tourism market
Author: Kovář, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the characterization of Asia and the Pacific within the online tourism market. The aim of the bachelor thesis is to first define and characterize the macro-region of Asia and the Pacific within the tourism market and then evaluate the key factors that affect the position of Asia in the online tourism market. For individual factors, their influence on the development of the online tourism market is first proved, by correlation with the growth of revenues from online travel sales, or the influence is based on a literature search. Individual factors are analyzed and each factor phrase corresponding to a scale of 1 to 5 is assigned, depending on how the factor affects the position of Asia. The evaluation of individual factors depends on a comparison with identical factors in Europe and North America.
Keywords: online market; online travel agencies; mobile technologies; tourism; Asia

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 24. 5. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73972/podrobnosti

Files for download

    Last update: