Postavení Asie v rámci online trhu cestovního ruchu

Název práce: Postavení Asie v rámci online trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Kovář, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací Asie a Pacifiku na poli online trhu cestovního ruchu. Cílem bakalářské práce je nejprve vymezit a charakterizovat makroregion Asie a Pacifik v rámci cestovního ruchu a poté zhodnotit klíčové faktory, které ovlivňují pozici Asie na online trhu cestovního ruchu. U jednotlivých faktorů je nejprve dokázána jejich závislost na rozvoji online trhu cestovního ruchu, pomocí korelace s vývojem výnosů z online prodeje služeb cestovního ruchu či na základě literární rešerše. Jednotlivé faktory jsou analyzovány a každému faktoru přiřazeno slovní spojení odpovídající škále 1 až 5, v závislosti na tom, jak daný faktor ovlivňuje postavení Asie. Vyhodnocení jednotlivých faktorů závisí na komparaci s totožnými faktory v Evropě a Severní Americe.
Klíčová slova: cestovní ruch; online trh; mobilní technologie; online cestovní agentury; Asie
Název práce: Position of Asia within online tourism market
Autor(ka) práce: Kovář, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the characterization of Asia and the Pacific within the online tourism market. The aim of the bachelor thesis is to first define and characterize the macro-region of Asia and the Pacific within the tourism market and then evaluate the key factors that affect the position of Asia in the online tourism market. For individual factors, their influence on the development of the online tourism market is first proved, by correlation with the growth of revenues from online travel sales, or the influence is based on a literature search. Individual factors are analyzed and each factor phrase corresponding to a scale of 1 to 5 is assigned, depending on how the factor affects the position of Asia. The evaluation of individual factors depends on a comparison with identical factors in Europe and North America.
Klíčová slova: online market; online travel agencies; mobile technologies; tourism; Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 24. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: