Two-Level Gаme in the Context of the Environmentаl Issue: Position of the Russiаn Federаtion in Internаtionаl Climаte Negotiаtions

Thesis title: Two-Level Gаme in the Context of the Environmentаl Issue: Position of the Russiаn Federаtion in Internаtionаl Climаte Negotiаtions
Author: Soldatova, Yevgeniya
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Huntley, Matthew David
Thesis language: English
Abstract:
The paper deals with the Russian environmental politics, using the theory of the Two-Level Game, presented by Robert D. Putnаm in 1988 in the article “Diplomасy аnd Domestiс Politiсs: The Logiс of Two-Level Gаmes”. With the help of the mentioned theory two international treaties regarding climate issue: the Kyoto Protocol and the Paris Agreement are examined on the international as well as on the domestic level. The author tries to define the character and the size of the so-called win-sets that each of the negotiation brought to Russia, based on this information the comparison of the benefits of each of the treaty is possible to be done. The paper also shows the development of the Russian environmental policy as the chosen period of time covers around 20 years of the history of modern Russia. The author uncovers the place of the climate agenda in the Russian international and domestic policy.
Keywords: Russia; Climate Change; Two-Level Game
Thesis title: Dvouúrovňová hra v kontextu životního prostředí: Postavení ruské federace v mezinárodních klimatických jednáních
Author: Soldatova, Yevgeniya
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Huntley, Matthew David
Thesis language: English
Abstract:
Příspěvek pojednává o ruské environmentální politice s využitím teorie dvouúrovňové hry, kterou v roce 1988 představil Robert D. Putnаm v článku „Diplomacy and Domestiс Politiсs: The Logiс of Two-Level Gаmes“. S pomocí zmíněné teorie jsou na mezinárodní i domácí úrovni zkoumány dvě mezinárodní smlouvy týkající se problematiky klimatu: Kjótský protokol a Pařížská dohoda. Autorka se pokouší definovat charakter a velikost tzv. win-setů které každé z jednání přineslo Rusku, na základě těchto informací je možné provést srovnání výhod každé ze smluv. Příspěvek také ukazuje vývoj ruské environmentální politiky, protože zvolené časové období pokrývá přibližně 20 let historie moderního Ruska. Autor odkrývá místo klimatické agendy v ruské mezinárodní a domácí politice.
Keywords: Změna klimatu; Rusko; Dvouúrovňová hra

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2019
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 1. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70620/podrobnosti

Files for download

    Last update: