Dvouúrovňová hra v kontextu životního prostředí: Postavení ruské federace v mezinárodních klimatických jednáních

Název práce: Two-Level Gаme in the Context of the Environmentаl Issue: Position of the Russiаn Federаtion in Internаtionаl Climаte Negotiаtions
Autor(ka) práce: Soldatova, Yevgeniya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Huntley, Matthew David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper deals with the Russian environmental politics, using the theory of the Two-Level Game, presented by Robert D. Putnаm in 1988 in the article “Diplomасy аnd Domestiс Politiсs: The Logiс of Two-Level Gаmes”. With the help of the mentioned theory two international treaties regarding climate issue: the Kyoto Protocol and the Paris Agreement are examined on the international as well as on the domestic level. The author tries to define the character and the size of the so-called win-sets that each of the negotiation brought to Russia, based on this information the comparison of the benefits of each of the treaty is possible to be done. The paper also shows the development of the Russian environmental policy as the chosen period of time covers around 20 years of the history of modern Russia. The author uncovers the place of the climate agenda in the Russian international and domestic policy.
Klíčová slova: Russia; Climate Change; Two-Level Game
Název práce: Dvouúrovňová hra v kontextu životního prostředí: Postavení ruské federace v mezinárodních klimatických jednáních
Autor(ka) práce: Soldatova, Yevgeniya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Huntley, Matthew David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Příspěvek pojednává o ruské environmentální politice s využitím teorie dvouúrovňové hry, kterou v roce 1988 představil Robert D. Putnаm v článku „Diplomacy and Domestiс Politiсs: The Logiс of Two-Level Gаmes“. S pomocí zmíněné teorie jsou na mezinárodní i domácí úrovni zkoumány dvě mezinárodní smlouvy týkající se problematiky klimatu: Kjótský protokol a Pařížská dohoda. Autorka se pokouší definovat charakter a velikost tzv. win-setů které každé z jednání přineslo Rusku, na základě těchto informací je možné provést srovnání výhod každé ze smluv. Příspěvek také ukazuje vývoj ruské environmentální politiky, protože zvolené časové období pokrývá přibližně 20 let historie moderního Ruska. Autor odkrývá místo klimatické agendy v ruské mezinárodní a domácí politice.
Klíčová slova: Změna klimatu; Rusko; Dvouúrovňová hra

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2019
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 1. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70620/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: