Predictive data analysis in the field of CRM

Thesis title: Prediktivní data mining v oblasti CRM
Author: Kozinov, Anton
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Berka, Petr
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou prediktivního data miningu v oblasti CRM. Práce je rozdělena do dvou částí: v první z nich je popsána teoretická část této problematiky spolu se zkoumáním současného stavu této oblasti, ve druhé se nachází analytická část práce, v níž byla prostřednictvím prediktivního data miningu vyřešena analytická otázka reálného podniku. Pro vyřešení stanovené otázky byl použit programovací jazyk Python s použitím odpovědných knihoven pro práci s daty. U analytické otázky byla popsána motivace – důvod, proč je pro podnik výhodné nalézt řešení dané otázky, a také vyhodnocení dosažených výsledků.
Keywords: Data mining; dolování z dat; python; crm
Thesis title: Predictive data analysis in the field of CRM
Author: Kozinov, Anton
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Berka, Petr
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is devoted to the problem of predictive data analysis in the field of CRM. The work is divided into two parts: the first describes the theoretical part of this issue along with a study of the current state of this area, the second is the analytical part of the work, which solves the analytical issue of a real company. To solve the problem, the programming language Python was used with the necessary libraries to work with the data. The motivation for the analytical question was described - the reason why the company benefits from finding a solution to the question, as well as an evaluation of the results achieved.
Keywords: crm; python; Data mining

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 10. 2019
Date of submission: 3. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71028/podrobnosti

Files for download

    Last update: