Poverty, foreign aid and self-help

Thesis title: Chudoba, rozvojová pomoc a koncept self-help
Author: Jonáš, David
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chalupníček, Pavel
Opponents: Mládek, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem diplomové práce je analýza dvou rozdílných přístupů k "boji" s chudobou -- zahraniční rozvojové pomoci a svépomoci v komunitách. První část práce se zabývá chudobou ve světě a jejími projevy. Druhá část se zabývá myšlenkami, cíli a teoriemi, které stojí v pozadí rozvojové pomoci a také uvádí její nepříznivé dopady. V další části je analyzována svépomoc jako alternativa k rozvojové pomoci, její výhody a omezení. Oba přístupy k rozvoji jsou testovány na příkladu Keni. Hlavím cíle práce je zhodnotit oba přístupy a snažit se rozhodnout, který je efektivnější. Výstupem práce je tvrzení, že rozvojová pomoc selhává při plnění svých cílů a má mnoho nepříznivých důsledků na přijímající zemi (včetně Keni). Naproti tomu svépomoc má obvykle přímé dopady na podmínky, ve kterých chudí žijí, a je tak efektivnější v "boji" s chudobou.
Keywords: chudoba; rozvojová pomoc; svépomoc
Thesis title: Poverty, foreign aid and self-help
Author: Jonáš, David
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chalupníček, Pavel
Opponents: Mládek, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma work analyzes two different approaches to "fight" poverty -- foreign development aid and self-help in communities. First part is concerned with international poverty and its dimensions. Second part concerns with ideas, background theories, goals and adverse effects of foreign aid. As an alternative to foreign aid, self-help in communities is analyzed in next part, with its advantages and shortcomings. The two approaches to development are tested on Kenya's example. Major task of this work is to compare the two concepts and try to decide which one conducts better in development. Outcome of this work suggests that foreign development aid fails to fulfill its goals and has many adverse effects on a recipient country (including Kenya). On the other hand, self-help has usually direct impact on conditions in which poor people are living, therefore is more effective in figthting poverty.
Keywords: poverty; foreign development aid; self-help

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Institutional Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 1. 2007
Date of submission: 15. 12. 2008
Date of defense: 27. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16425/podrobnosti

Files for download

    Last update: