Chudoba, rozvojová pomoc a koncept self-help

Název práce: Chudoba, rozvojová pomoc a koncept self-help
Autor(ka) práce: Jonáš, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je analýza dvou rozdílných přístupů k "boji" s chudobou -- zahraniční rozvojové pomoci a svépomoci v komunitách. První část práce se zabývá chudobou ve světě a jejími projevy. Druhá část se zabývá myšlenkami, cíli a teoriemi, které stojí v pozadí rozvojové pomoci a také uvádí její nepříznivé dopady. V další části je analyzována svépomoc jako alternativa k rozvojové pomoci, její výhody a omezení. Oba přístupy k rozvoji jsou testovány na příkladu Keni. Hlavím cíle práce je zhodnotit oba přístupy a snažit se rozhodnout, který je efektivnější. Výstupem práce je tvrzení, že rozvojová pomoc selhává při plnění svých cílů a má mnoho nepříznivých důsledků na přijímající zemi (včetně Keni). Naproti tomu svépomoc má obvykle přímé dopady na podmínky, ve kterých chudí žijí, a je tak efektivnější v "boji" s chudobou.
Klíčová slova: chudoba; rozvojová pomoc; svépomoc
Název práce: Poverty, foreign aid and self-help
Autor(ka) práce: Jonáš, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma work analyzes two different approaches to "fight" poverty -- foreign development aid and self-help in communities. First part is concerned with international poverty and its dimensions. Second part concerns with ideas, background theories, goals and adverse effects of foreign aid. As an alternative to foreign aid, self-help in communities is analyzed in next part, with its advantages and shortcomings. The two approaches to development are tested on Kenya's example. Major task of this work is to compare the two concepts and try to decide which one conducts better in development. Outcome of this work suggests that foreign development aid fails to fulfill its goals and has many adverse effects on a recipient country (including Kenya). On the other hand, self-help has usually direct impact on conditions in which poor people are living, therefore is more effective in figthting poverty.
Klíčová slova: poverty; foreign development aid; self-help

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2007
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 27. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: