Analysis of the selected carriers of rail freight transport in Slovakia

Thesis title: Analýza vybraných dopravcov nákladnej železničnej dopravy na Slovensku
Author: Drábová, Monika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Mierny, Ĺuboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca "Analýza vybraných dopravcov nákladnej železničnej dopravy na Slovensku" približuje problematiku súčasného stavu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku a jej konkurencieschopnosť v kontexte liberalizácie dopravného trhu. Primárnym cieľom mojej práce je posúdiť súčasný stav sektoru nákladnej železničnej dopravy na Slovensku z hľadiska celkového prepravného trhu na Slovensku, jeho špecifiká a jednotlivé princípy a procesy pri preprave tovaru. Sekundárnym cieľom je analýza vybraných dopravcov na trhu. Prostredníctvom aplikovania analytických metód a postupov, práca rozoberá faktory ovplyvňujúce konkurenčné prostredie odvetvia nákladnej železničnej dopravy na Slovensku a z neho vyplývajúce silné a slabé stránky, príležitosti, prípadne hrozby pre ďalšie fungovanie odvetvia. Záverom práce je sumarizácia získaných výsledkov vyplývajúcich z uskutočnených analýz a následné navrhnutie odporúčaní, ktoré by mali viesť k zlepšeniu konkurencieschopnosti sektoru nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.
Keywords: Porterov model piatich síl ; nákladná železničná doprava; kvalita poskytovaných služieb; konkurencieschopnosť
Thesis title: Analysis of the selected carriers of rail freight transport in Slovakia
Author: Drábová, Monika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Mierny, Ĺuboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The Bachelor’s Thesis "Analysis of selected carriers of rail freight transport in Slovakia" approaches the current condition of rail freight transport in Slovakia and its competitiveness in the context of liberalization of the transport market. The primary goal of my thesis is to evaluate the current state of the rail freight sector in Slovakia in terms of the overall transport market in Slovakia, its specifics, and individual principles and processes in the field of transport of goods. The secondary goal is the analysis of selected carriers on the market. The thesis analyses the factors affecting the competitive environment of the rail freight industry in Slovakia and the resulting strengths and weaknesses, opportunities, or threats to the further functioning of the industry through the application of analytical methods and procedures. The conclusion of the thesis contains a summary of the results obtained from the analyses and the subsequent recommendations that should lead to improvement of competitiveness of the rail freight sector in Slovakia.
Keywords: quality of provided services; competitiveness; Porter’s model of five forces; rail freight transport
Thesis title: Analýza vybraných dopravců nákladní železniční dopravy na Slovensku
Author: Drábová, Monika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Mierny, Ĺuboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce "Analýza vybraných dopravců nákladní železniční dopravy na Slovensku" přibližuje problematiku současného stavu nákladní železniční dopravy na Slovensku a její konkurenceschopnost v kontextu liberalizace dopravního trhu. Primárním cílem mé práce je posoudit současný stav sektoru nákladní železniční dopravy na Slovensku z hlediska celkového přepravního trhu na Slovensku, jeho specifika a jednotlivé principy a procesy při přepravě zboží. Sekundárním cílem je analýza vybraných dopravců na trhu. Prostřednictvím aplikování analytických metod a postupů, práce rozebírá faktory ovlivňující konkurenční prostředí odvětví nákladní železniční dopravy na Slovensku a z ní vyplývající silné a slabé stránky, příležitosti, případně hrozby pro další fungování odvětví. Závěrem práce je sumarizace získaných výsledků vyplývajících z provedených analýz a následné navržení doporučení, které by měly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti sektoru nákladní železniční dopravy na Slovensku.
Keywords: konkurenceschopnost; Porterův model pěti sil; kvalita poskytovaných služeb; nákladní železniční doprava

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2021
Date of submission: 8. 5. 2021
Date of defense: 9. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76244/podrobnosti

Files for download

    Last update: