Analýza vybraných dopravců nákladní železniční dopravy na Slovensku

Název práce: Analýza vybraných dopravcov nákladnej železničnej dopravy na Slovensku
Autor(ka) práce: Drábová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mierny, Ĺuboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca "Analýza vybraných dopravcov nákladnej železničnej dopravy na Slovensku" približuje problematiku súčasného stavu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku a jej konkurencieschopnosť v kontexte liberalizácie dopravného trhu. Primárnym cieľom mojej práce je posúdiť súčasný stav sektoru nákladnej železničnej dopravy na Slovensku z hľadiska celkového prepravného trhu na Slovensku, jeho špecifiká a jednotlivé princípy a procesy pri preprave tovaru. Sekundárnym cieľom je analýza vybraných dopravcov na trhu. Prostredníctvom aplikovania analytických metód a postupov, práca rozoberá faktory ovplyvňujúce konkurenčné prostredie odvetvia nákladnej železničnej dopravy na Slovensku a z neho vyplývajúce silné a slabé stránky, príležitosti, prípadne hrozby pre ďalšie fungovanie odvetvia. Záverom práce je sumarizácia získaných výsledkov vyplývajúcich z uskutočnených analýz a následné navrhnutie odporúčaní, ktoré by mali viesť k zlepšeniu konkurencieschopnosti sektoru nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.
Klíčová slova: Porterov model piatich síl ; nákladná železničná doprava; kvalita poskytovaných služieb; konkurencieschopnosť
Název práce: Analysis of the selected carriers of rail freight transport in Slovakia
Autor(ka) práce: Drábová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mierny, Ĺuboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The Bachelor’s Thesis "Analysis of selected carriers of rail freight transport in Slovakia" approaches the current condition of rail freight transport in Slovakia and its competitiveness in the context of liberalization of the transport market. The primary goal of my thesis is to evaluate the current state of the rail freight sector in Slovakia in terms of the overall transport market in Slovakia, its specifics, and individual principles and processes in the field of transport of goods. The secondary goal is the analysis of selected carriers on the market. The thesis analyses the factors affecting the competitive environment of the rail freight industry in Slovakia and the resulting strengths and weaknesses, opportunities, or threats to the further functioning of the industry through the application of analytical methods and procedures. The conclusion of the thesis contains a summary of the results obtained from the analyses and the subsequent recommendations that should lead to improvement of competitiveness of the rail freight sector in Slovakia.
Klíčová slova: quality of provided services; competitiveness; Porter’s model of five forces; rail freight transport
Název práce: Analýza vybraných dopravců nákladní železniční dopravy na Slovensku
Autor(ka) práce: Drábová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mierny, Ĺuboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Analýza vybraných dopravců nákladní železniční dopravy na Slovensku" přibližuje problematiku současného stavu nákladní železniční dopravy na Slovensku a její konkurenceschopnost v kontextu liberalizace dopravního trhu. Primárním cílem mé práce je posoudit současný stav sektoru nákladní železniční dopravy na Slovensku z hlediska celkového přepravního trhu na Slovensku, jeho specifika a jednotlivé principy a procesy při přepravě zboží. Sekundárním cílem je analýza vybraných dopravců na trhu. Prostřednictvím aplikování analytických metod a postupů, práce rozebírá faktory ovlivňující konkurenční prostředí odvětví nákladní železniční dopravy na Slovensku a z ní vyplývající silné a slabé stránky, příležitosti, případně hrozby pro další fungování odvětví. Závěrem práce je sumarizace získaných výsledků vyplývajících z provedených analýz a následné navržení doporučení, které by měly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti sektoru nákladní železniční dopravy na Slovensku.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; Porterův model pěti sil; kvalita poskytovaných služeb; nákladní železniční doprava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: