Analysis of data complexity and used applications in the field of shopping center management

Thesis title: Analýza dátovej komplexnosti a využívaných aplikácii v oblasti riadenia obchodných centier
Author: Franek, Rastislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Tkáč, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Oblasť obchodných centier podlieha neustálemu vývoju z rôznych aspektov. V súčasnej dobe jeden z najdôležitejších vplyvov na efektívnu riadiacu stratégiu obchodných centier predstavuje zbieranie dát a dokumentov, z ktorých analytici vytvárajú komplexné analytické aplikácie špecificky navrhnuté na základe manažérskych potrieb a záujmov. Táto práca sa zameriava práve na vymedzenie najpoužívanejších techník a metód zberu relevantných dát za účelom ich následného využitia a spracovania do podoby viacúčelovej aplikácie. To, ako získavané dáta a vytvárané analytické aplikácie pomáhajú a podporujú manažérom definovať správne rozhodnutia a riešenia kľúčových riadiacich otázok, vymedzuje jeden z hlavných cieľov tejto bakalárskej práce. Nadobudnuté odpovede na najbežnejšie otázky v oblasti riadenia obchodných centier prispievajú k hlbšiemu pochopeniu celkového spravovania a vedenia odvetvia zameraného na celospoločenské uspokojovanie špecifických nákupných potrieb a preferencii jednotlivých zákazníkov.
Keywords: maloobchod; obchodné centrum; aplikácie; podpora rozhodovania; dátové zdroje; riadenie
Thesis title: Analysis of data complexity and used applications in the field of shopping center management
Author: Franek, Rastislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Tkáč, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The area of shopping centres is subject to constant development from various aspects. Currently, one of the most important influences on the effective management strategy of shopping centres is the collected data and documents, from which analysts create complex analytical applications specifically designed based on managerial needs and interests. This work focuses on defining the most used techniques and methods of collecting relevant data for the purpose of their subsequent use and processing into a multi-purpose application. How the acquired data and created analytical applications support and help managers define the right decisions and solutions to key management issues defines one of the main goals of this bachelor's thesis. The answers obtained to the most common questions in the field of shopping centre management contribute to a deeper understanding of the overall management and leadership of the industry aimed at satisfying the specific purchasing needs and preferences of individual customers.
Keywords: management; data sources; decision making; retail; applications; shopping centre
Thesis title: Analýza datové komplexnosti a využívaných aplikací v oblasti řízení obchodních center
Author: Franek, Rastislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Tkáč, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Oblast obchodních center podléhá neustálému vývoji z různých aspektů. V současné době jeden z nejdůležitějších vlivů na efektivní řídící strategii obchodních center představuje sbírání dat a dokumentů, z nichž analytici vytvářejí komplexní analytické aplikace specificky navrženy na základě manažerských potřeb a zájmů. Tato práce se zaměřuje právě na vymezení nejpoužívanějších technik a metod sběru relevantních dat za účelem jejich následného využití a zpracování do podoby víceúčelové aplikace. To, jak získávaná data a vytvářeny analytické aplikace podporují a pomáhají manažerům definovat správná rozhodnutí a řešení klíčových řídících otázek, vymezuje jeden z hlavních cílů této práce. Nabyté odpovědi na nejběžnější otázky v oblasti řízení obchodních center přispívají k hlubšímu pochopení celkového spravování a vedení odvětví zaměřeného na celospolečenské uspokojování specifických nákupních potřeb a preferencí jednotlivých zákazníků.
Keywords: datové zdroje; podpora rozhodování; obchodní centrum; maloobchod; řízení; aplikace

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 10. 2020
Date of submission: 10. 5. 2021
Date of defense: 24. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74686/podrobnosti

Files for download

    Last update: