Analýza datové komplexnosti a využívaných aplikací v oblasti řízení obchodních center

Název práce: Analýza dátovej komplexnosti a využívaných aplikácii v oblasti riadenia obchodných centier
Autor(ka) práce: Franek, Rastislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Tkáč, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Oblasť obchodných centier podlieha neustálemu vývoju z rôznych aspektov. V súčasnej dobe jeden z najdôležitejších vplyvov na efektívnu riadiacu stratégiu obchodných centier predstavuje zbieranie dát a dokumentov, z ktorých analytici vytvárajú komplexné analytické aplikácie špecificky navrhnuté na základe manažérskych potrieb a záujmov. Táto práca sa zameriava práve na vymedzenie najpoužívanejších techník a metód zberu relevantných dát za účelom ich následného využitia a spracovania do podoby viacúčelovej aplikácie. To, ako získavané dáta a vytvárané analytické aplikácie pomáhajú a podporujú manažérom definovať správne rozhodnutia a riešenia kľúčových riadiacich otázok, vymedzuje jeden z hlavných cieľov tejto bakalárskej práce. Nadobudnuté odpovede na najbežnejšie otázky v oblasti riadenia obchodných centier prispievajú k hlbšiemu pochopeniu celkového spravovania a vedenia odvetvia zameraného na celospoločenské uspokojovanie špecifických nákupných potrieb a preferencii jednotlivých zákazníkov.
Klíčová slova: maloobchod; obchodné centrum; aplikácie; podpora rozhodovania; dátové zdroje; riadenie
Název práce: Analysis of data complexity and used applications in the field of shopping center management
Autor(ka) práce: Franek, Rastislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Tkáč, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The area of shopping centres is subject to constant development from various aspects. Currently, one of the most important influences on the effective management strategy of shopping centres is the collected data and documents, from which analysts create complex analytical applications specifically designed based on managerial needs and interests. This work focuses on defining the most used techniques and methods of collecting relevant data for the purpose of their subsequent use and processing into a multi-purpose application. How the acquired data and created analytical applications support and help managers define the right decisions and solutions to key management issues defines one of the main goals of this bachelor's thesis. The answers obtained to the most common questions in the field of shopping centre management contribute to a deeper understanding of the overall management and leadership of the industry aimed at satisfying the specific purchasing needs and preferences of individual customers.
Klíčová slova: management; data sources; decision making; retail; applications; shopping centre
Název práce: Analýza datové komplexnosti a využívaných aplikací v oblasti řízení obchodních center
Autor(ka) práce: Franek, Rastislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Tkáč, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Oblast obchodních center podléhá neustálému vývoji z různých aspektů. V současné době jeden z nejdůležitějších vlivů na efektivní řídící strategii obchodních center představuje sbírání dat a dokumentů, z nichž analytici vytvářejí komplexní analytické aplikace specificky navrženy na základě manažerských potřeb a zájmů. Tato práce se zaměřuje právě na vymezení nejpoužívanějších technik a metod sběru relevantních dat za účelem jejich následného využití a zpracování do podoby víceúčelové aplikace. To, jak získávaná data a vytvářeny analytické aplikace podporují a pomáhají manažerům definovat správná rozhodnutí a řešení klíčových řídících otázek, vymezuje jeden z hlavních cílů této práce. Nabyté odpovědi na nejběžnější otázky v oblasti řízení obchodních center přispívají k hlubšímu pochopení celkového spravování a vedení odvětví zaměřeného na celospolečenské uspokojování specifických nákupních potřeb a preferencí jednotlivých zákazníků.
Klíčová slova: datové zdroje; podpora rozhodování; obchodní centrum; maloobchod; řízení; aplikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: