Analysis of Employee Care in ČSOB, a. s

Thesis title: Analýza péče o zaměstnance v ČSOB, a.s
Author: Strnadová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce, zaměřující se na péči o zaměstnance, se zabývá analýzou zaměstnaneckých výhod společnosti Československá obchodní banka, a. s. Cílem této práce je zmapování informovanosti pracovníků o zaměstnaneckých výhodách, jejich vlivu na výběr zaměstnání, pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců se současnou strukturou nabízených benefitů. Teoretická část práce se zaměřuje na motivaci, složky odměňování zaměstnanců, a to především na zaměstnanecké benefity. Praktická část práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých benefitů společnosti, na základě jejíchž výsledků jsou navrženy optimalizační změny, prostřednictvím nichž by mohlo dojít k zefektivnění současné nabídky a tím i zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Keywords: Řízení lidských zdrojů; Motivace; Odměňování zaměstnanců; Zaměstnanecké výhody
Thesis title: Analysis of Employee Care in ČSOB, a. s
Author: Strnadová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis, focusing on care of employees, analyzes employee benefits of Československá obchodní banka, a. s. The aim of this thesis is to map the awareness of employees about employee benefits, their impact on job selection, work performance and employee satisfaction with current structure of offered benefits. The theoretical part of the thesis focuses on motivation, components of employee remuneration, especially on employee benefits. The practical part of the thesis is an analysis of employee benefits of the company. Based on the results, optimization changes are proposed, through which the current offer would become more efficient and thus increase employee satisfaction.
Keywords: Human resources management; Motivation; Employee remuneration; Employee benefits

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2020
Date of submission: 11. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74242/podrobnosti

Files for download

    Last update: