Employer Branding

Thesis title: Employer Branding
Author: Sojková, Rozalie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem práce je identifikovat hodnoty a faktory Employee Value Propostion (EVP), na které by se měly společnosti z bankovního sektoru zaměřit, aby byly jako zaměstnavatelé atraktivní pro studenty vysokoškolských oborů týkajících se bankovnictví představující potenciální budoucí zaměstnance. V teoretické části je provedena literární rešerše, která objasňuje základní pojmy z oblasti employer brandingu, nástroje využívané k budování značky zaměstnavatele, a především Employee Value Proposition, která je zásadní pro praktickou část práce. Zároveň je charakterizována Generace Z a její zaměstnanecké preference. Praktická část se pak věnuje employer brandingu v sektoru bankovnictví se zaměřením na vysokoškolské studenty. Nejprve jsou shrnuty důležité poznatky průzkumu preferencí vysokoškolských studentů TOP Zaměstnavatelé. Stručně je charakterizován bankovní sektor a jeho struktura. Poté jsou zkoumány kariérní weby a hodnoty EVP vybraných bank. Následuje vlastní výzkum mezi studenty Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické provedený pomocí dotazníkového šetření. Z něj vyplývá, že mezi nejdůležitější hodnoty a faktory EVP z pohledu studentů patří přátelské pracovní prostředí, pracovní náplň, work-life balance, dobré vztahy na pracovišti, smysluplnost práce, vzdělávání a rozvoj či společenská odpovědnost. Na základě těchto poznatků jsou pak zaměstnavatelům v bankovním sektoru navržena doporučení.
Keywords: Employer branding; Employee Value Proposition; Značka zaměstnavatele; Bankovní sektor; EVP
Thesis title: Employer Branding
Author: Sojková, Rozalie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of the thesis is to identify the Employee Value Proposition (EVP) values and factors, that companies in the banking sector should focus on in order to be perceived as attractive employer by students of banking representing their potencial future employees. The theoretical part consists of literary research that clarifies the basic concept of employer branding, employer branding tools and Employee Value Proposition which is essential for the practical part of the thesis. Generation Z and its employee preferences are also characterized. The practical part is then devoted to employer branding in the banking sector with a focus on university students. Firstly, important findings of the TOP Employer research are summarized, and the banking sector and its structure are briefly characterized. Furthermore, the career sites and EVP values of selected banks are analysed. Own research among students of Faculty of Finance and Accounting at the Prague University of Economics and Business conducted by questionnaire survey shows, that the most important EVP values and factors are friendly work environment, work content, meaningful work, education and development, work-life balance and social responsibility. Based on these findings, recommendations are proposed to employers in the banking sector.
Keywords: Employer branding; Employer brand; Employee Value Proposition; EVP; Banking sector

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2020
Date of submission: 12. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76501/podrobnosti

Files for download

    Last update: