Self-managing and managerial-hierarchical organizations: differences in learning organization’s characteristics

Thesis title: Samo-řídící a manažersky-hierarchické organizace: rozdíly v rámci charakteristik učící se organizace
Author: Kopecký, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vich, Marek
Opponents: Vrbová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Samořídící organizace (SMOs) se jeví jako životaschopná alternativa k tradičním organizacím založených na manažerské hierarchii (MHOs). Cílem této práce je porovnat MHOs a SMOs v rámci vybraných charakteristik orientace na cíle, psychologické bezpečí a kolektivní přizpůsobivost, které podporují adaptabilitu na silně proměnlivé vnější prostředí a souvisejí s širším konceptem učící se organizace (LO). Výzkum byl realizován na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci v ziskových organizací působících v ČR (N = 76). Následná analýza dat (dvouvýběrový t-test) potvrdila pouze jednu ze stanovených hypotéz, a sice, že členové SMOs vykázali signifikantně vyšší hodnoty psychologického bezpečí než členové MHOs. Ostatní hypotézy nebyly potvrzeny. Členové SMOs tedy nevykázali větší míru orientace na učící cíle ani kolektivní přizpůsobivosti; dále nevykázali menší orientaci na výkonové cíle, jak bylo předpokládáno. Limity výzkumu jsou malý vzorek dat a sporná klasifikace organizací. Obecný trend směřování k větší decentralizaci a svobodě v organizacích však naznačuje velmi optimistické predikce pro SMOs. To provedený výzkum podpořil zjištěním většího psychologického bezpečí, které podporuje učící chování a přizpůsobivost organizace, ve prospěch SMOs.
Keywords: samořídící organizace; manažerská hierarchie; učící se organizace; orientace na cíle; psychologické bezpečí; kolektivní přizpůsobivost
Thesis title: Self-managing and managerial-hierarchical organizations: differences in learning organization’s characteristics
Author: Kopecký, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vich, Marek
Opponents: Vrbová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Self-managing organizations (SMOs) seem to be viable alternative to traditional managerial-hierarchical organizations (MHOs). Goal of this thesis is to compare MHOs and SMOs within selected characteristics of goal orientation, psychological safety, and collective resilience, which support adaptability to strongly dynamic business environment and are connected do broader concept of learning organization (LO). Research was based on questionnaire survey among employees of for-profit organizations operating in the Czech Republic. Based on subsequent data analysis (two-sample t-test) only one hypothesis was confirmed, namely that members of SMOs showed significantly higher values of psychological safety than members of MHOs. Other hypotheses were not confirmed. Therefore, members of SMOs did not show greater learning goal orientation nor collective resilience, further members of SMOs did not show lesser performance goal orientation, as was all excepted. Limits of this research were small sample and unclear classification of organizations. General trend towards greater decentralization and freedom in organizations suggests very optimistic predictions for SMOs. This is supported by conducted research by revealing significantly higher level of psychological safety in SMOs, which leads to learning behavior and organizational adaptability.
Keywords: self-managing organizations; managerial hierarchy; learning organization; goal orientation; psychological safety; collective resilience

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2020
Date of submission: 12. 5. 2021
Date of defense: 14. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72370/podrobnosti

Files for download

    Last update: