Samo-řídící a manažersky-hierarchické organizace: rozdíly v rámci charakteristik učící se organizace

Název práce: Samo-řídící a manažersky-hierarchické organizace: rozdíly v rámci charakteristik učící se organizace
Autor(ka) práce: Kopecký, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Samořídící organizace (SMOs) se jeví jako životaschopná alternativa k tradičním organizacím založených na manažerské hierarchii (MHOs). Cílem této práce je porovnat MHOs a SMOs v rámci vybraných charakteristik orientace na cíle, psychologické bezpečí a kolektivní přizpůsobivost, které podporují adaptabilitu na silně proměnlivé vnější prostředí a souvisejí s širším konceptem učící se organizace (LO). Výzkum byl realizován na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci v ziskových organizací působících v ČR (N = 76). Následná analýza dat (dvouvýběrový t-test) potvrdila pouze jednu ze stanovených hypotéz, a sice, že členové SMOs vykázali signifikantně vyšší hodnoty psychologického bezpečí než členové MHOs. Ostatní hypotézy nebyly potvrzeny. Členové SMOs tedy nevykázali větší míru orientace na učící cíle ani kolektivní přizpůsobivosti; dále nevykázali menší orientaci na výkonové cíle, jak bylo předpokládáno. Limity výzkumu jsou malý vzorek dat a sporná klasifikace organizací. Obecný trend směřování k větší decentralizaci a svobodě v organizacích však naznačuje velmi optimistické predikce pro SMOs. To provedený výzkum podpořil zjištěním většího psychologického bezpečí, které podporuje učící chování a přizpůsobivost organizace, ve prospěch SMOs.
Klíčová slova: samořídící organizace; manažerská hierarchie; učící se organizace; orientace na cíle; psychologické bezpečí; kolektivní přizpůsobivost
Název práce: Self-managing and managerial-hierarchical organizations: differences in learning organization’s characteristics
Autor(ka) práce: Kopecký, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Self-managing organizations (SMOs) seem to be viable alternative to traditional managerial-hierarchical organizations (MHOs). Goal of this thesis is to compare MHOs and SMOs within selected characteristics of goal orientation, psychological safety, and collective resilience, which support adaptability to strongly dynamic business environment and are connected do broader concept of learning organization (LO). Research was based on questionnaire survey among employees of for-profit organizations operating in the Czech Republic. Based on subsequent data analysis (two-sample t-test) only one hypothesis was confirmed, namely that members of SMOs showed significantly higher values of psychological safety than members of MHOs. Other hypotheses were not confirmed. Therefore, members of SMOs did not show greater learning goal orientation nor collective resilience, further members of SMOs did not show lesser performance goal orientation, as was all excepted. Limits of this research were small sample and unclear classification of organizations. General trend towards greater decentralization and freedom in organizations suggests very optimistic predictions for SMOs. This is supported by conducted research by revealing significantly higher level of psychological safety in SMOs, which leads to learning behavior and organizational adaptability.
Klíčová slova: self-managing organizations; managerial hierarchy; learning organization; goal orientation; psychological safety; collective resilience

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72370/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: