Employer Branding aimed at students

Thesis title: Employer Branding zaměřený na studenty
Author: Jankových, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Šmíd, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na oblast Employer Brandingu se zaměřením na studenty. Teoretická část práce na základě odborné literatury představuje hlavní pojmy a přístupy spojené s tématikou Employer Brandingu. Zaměřuje se na význam budovaní značky zaměstnavatele a představuje výhody, které může systematický přístup k Employer Brandingu přinášet. V praktické části analyzuje aktivity společnosti Seznam.cz, a.s. v oblasti Employer Brandingu se zaměřením na cílovou skupinu studentů ekonomických oborů. Cílem této práce bylo identifikovat očekávání a požadavky studentů vůči budoucímu zaměstnavateli na základě dotazníkového šetření. Smyslem této práce je formulace návrhů a doporučení k optimalizaci aktivit spojených s budováním značky zaměstnavatele se zaměřením na vymezenou cílovou skupinu. Závěrem bude vyhodnocení této problematiky, identifikace nedostatků a příležitostí a následné doporučení možných kroků ke zlepšení.
Keywords: Employer Branding; Studenti; Externí employer branding; Interní employer branding
Thesis title: Employer Branding aimed at students
Author: Jankových, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Šmíd, David
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on Employer Branding with a focus on students. The theoretical part of the thesis presents the main concepts and approaches related to Employer Branding based on the literature. It focuses on the importance of Employer Branding and presents the benefits that a systematic approach to Employer Branding can bring. The practical part analyses the activities of Seznam.cz, a.s. in the field of Employer Branding with a focus on the target group of students of economics The aim of this work was to identify the expectations and requirements of students towards their future employer on the basis of a questionnaire survey. The purpose of this thesis is to formulate suggestions and recommendations for optimizing activities related to Employer Branding with a focus on the defined target group. The conclusion will be an evaluation of the issue, identification of gaps and opportunities and subsequent recommendations of possible steps for improvement.
Keywords: Students; External Employer Branding; Internal Employer Branding; Employer Branding

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2019
Date of submission: 25. 8. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69275/podrobnosti

Files for download

    Last update: