Employer Branding zaměřený na studenty

Název práce: Employer Branding zaměřený na studenty
Autor(ka) práce: Jankových, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřená na oblast Employer Brandingu se zaměřením na studenty. Teoretická část práce na základě odborné literatury představuje hlavní pojmy a přístupy spojené s tématikou Employer Brandingu. Zaměřuje se na význam budovaní značky zaměstnavatele a představuje výhody, které může systematický přístup k Employer Brandingu přinášet. V praktické části analyzuje aktivity společnosti Seznam.cz, a.s. v oblasti Employer Brandingu se zaměřením na cílovou skupinu studentů ekonomických oborů. Cílem této práce bylo identifikovat očekávání a požadavky studentů vůči budoucímu zaměstnavateli na základě dotazníkového šetření. Smyslem této práce je formulace návrhů a doporučení k optimalizaci aktivit spojených s budováním značky zaměstnavatele se zaměřením na vymezenou cílovou skupinu. Závěrem bude vyhodnocení této problematiky, identifikace nedostatků a příležitostí a následné doporučení možných kroků ke zlepšení.
Klíčová slova: Employer Branding; Studenti; Externí employer branding; Interní employer branding
Název práce: Employer Branding aimed at students
Autor(ka) práce: Jankových, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on Employer Branding with a focus on students. The theoretical part of the thesis presents the main concepts and approaches related to Employer Branding based on the literature. It focuses on the importance of Employer Branding and presents the benefits that a systematic approach to Employer Branding can bring. The practical part analyses the activities of Seznam.cz, a.s. in the field of Employer Branding with a focus on the target group of students of economics The aim of this work was to identify the expectations and requirements of students towards their future employer on the basis of a questionnaire survey. The purpose of this thesis is to formulate suggestions and recommendations for optimizing activities related to Employer Branding with a focus on the defined target group. The conclusion will be an evaluation of the issue, identification of gaps and opportunities and subsequent recommendations of possible steps for improvement.
Klíčová slova: Students; External Employer Branding; Internal Employer Branding; Employer Branding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69275/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: