Financial and strategic analysis, including the financial plan of Topelex s.r.o

Thesis title: Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Topelex s.r.o
Author: Vykouřilová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Charvátová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Topelex s.r.o. v letech 2015 až 2019, která je doplněna o zjednodušený krátkodobý finanční plán. Cílem bylo prověřit finanční zdraví podniku a upozornit na případná hrozící rizika týkající se ekonomické stránky. Práce je rozčleněna na část teoretickou, ve které popisuji metodiku finanční a strategické analýzy a část praktickou, kde je představena společnost Topelex s.r.o. a ve které se aplikují poznatky z části teoretické na základě zveřejněných údajů o společnosti. V závěru shrnuji nejdůležitější body, které vyplynuly z výsledků obou analýz.
Keywords: Finanční analýza; Topelex s.r.o. ; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; strategická analýza; analýza konkurenčních sil; SWOT analýza; atraktivita odvětví; finanční plán
Thesis title: Financial and strategic analysis, including the financial plan of Topelex s.r.o
Author: Vykouřilová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Charvátová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Topelex LLC from 2015 to 2019, which is supplemented by a financial plan. The aim is to check the financial health of the company and warn of possible risks related to the economic side. The work is divided into a theoretical part, which describes the methodology of financial and strategic analysis and a practical part, where the company Topelex s.r.o. is introduced and in which the knowledge from the theoretical part is used on the basis of published data about the company. Finally, I summarize the most important conclusions that emerge from the results of both analyses.
Keywords: Topelex LLC; horizontal and vertical analyses; proportion indicators; strategic analysis; analysis of competitive forces; SWOT analysis; attractiveness of the industry; financial plan; Financial analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2020
Date of submission: 14. 5. 2021
Date of defense: 3. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74656/podrobnosti

Files for download

    Last update: