Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Topelex s.r.o

Název práce: Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Topelex s.r.o
Autor(ka) práce: Vykouřilová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Charvátová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Topelex s.r.o. v letech 2015 až 2019, která je doplněna o zjednodušený krátkodobý finanční plán. Cílem bylo prověřit finanční zdraví podniku a upozornit na případná hrozící rizika týkající se ekonomické stránky. Práce je rozčleněna na část teoretickou, ve které popisuji metodiku finanční a strategické analýzy a část praktickou, kde je představena společnost Topelex s.r.o. a ve které se aplikují poznatky z části teoretické na základě zveřejněných údajů o společnosti. V závěru shrnuji nejdůležitější body, které vyplynuly z výsledků obou analýz.
Klíčová slova: Finanční analýza; Topelex s.r.o. ; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; strategická analýza; analýza konkurenčních sil; SWOT analýza; atraktivita odvětví; finanční plán
Název práce: Financial and strategic analysis, including the financial plan of Topelex s.r.o
Autor(ka) práce: Vykouřilová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Charvátová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Topelex LLC from 2015 to 2019, which is supplemented by a financial plan. The aim is to check the financial health of the company and warn of possible risks related to the economic side. The work is divided into a theoretical part, which describes the methodology of financial and strategic analysis and a practical part, where the company Topelex s.r.o. is introduced and in which the knowledge from the theoretical part is used on the basis of published data about the company. Finally, I summarize the most important conclusions that emerge from the results of both analyses.
Klíčová slova: Topelex LLC; horizontal and vertical analyses; proportion indicators; strategic analysis; analysis of competitive forces; SWOT analysis; attractiveness of the industry; financial plan; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2020
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: